ISTANBUL SARIYER

ROTARY CLUB         D.2420

TOPLANTI YERİ VE SAATİ

Harita/Yol tarifi..
Sarıyer Rotary Kulübü Pazartesi akşamları saat 19:30 - 20:30 arasında Istanbul Gayrettepe'de Sürmeli Otelde toplanır. Toplantıya gelmeden Kulüp Sekreteri'yle teyidleşmeniz rica olunur.

Bu yıl 28 Yaşımızı doldurduk!

Kulübümüz 12 Mart 2021 de 28. yaşını doldurdu!!! Çeyrek yüzyıl +3 yıllık Hizmetlerimiz kutlu olsun!!

Özcan Guvernör!

Değerli üyemiz GDB Özcan Albak 2016-2017 Rotary Hizmet Döneminde 2420. Bölge Guvernörlüğünü başarıyla tamamlamıştır. Tebrik ederiz!

OLAĞAN TOPLANTILARIMIZ

Mart 2020 ortasindan beri Covid-19 Pandemisinden dolayi toplantilarimiz e-toplanti olarak Zoom veya GoToMeeting programlariyla yapilmaktadir. e-Toplantilarimiza katilmak isterseniz Kulup sekreterimizden veya bu siteden linkleri bulabilirsiniz.
Harita/Yol tarifi..

Mutlu Günler - Ajanda

Etkinlik yok

BASINDA SARIYER RK

Hakkımızda son çıkan haberler
Yayınlar..

TEV Bursları

Seda Ekinci Oral

Rotary Vakfının 100. yılı

100th year

Tüzük 04.12.2017 revizyonu

İşbu tüzük dernekler kanununa göre hazırlanmış bir tüzük olup, Sariyer Rotary Kulübü derneğimizin 4.12.2017 tarihli genele kurulunda oylamaya sunulacatır.

 

 

SARIYER ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ İÇ TÜZÜĞÜ

 

BÖLÜM I KULÜBÜN KİMLİĞİ, KAPSAM, TARİFLER, SINIR


MADDE 1. Kimlik ve kapsam

Sarıyer Rotary Kulübü Derneğinin İç Tüzüğü
a. Türk Medeni Kanununa, Dernekler Kanununa ve Dernekler Yönetmeliğine uygun olarak kabul edilen Ana Tüzük hükümleri ve

b. Uluslararası ilişkiler izni dolayısıyla üyesi olduğu “Uluslararası Rotary” kuralları çerçevesinde

Ana Tüzüğün uygulamasında Kulübün iç işlerinin yürütülmesinde açıklık ve kolaylık sağlanması amacı ile düzenlenmiştir.


MADDE 2. Tanımlar

İç Tüzükte kullanılan aşağıdaki sözcükler karşılarındaki açıklamalı anlamları taşır.
a. Kulüp: Sarıyer Rotary Kulübü Derneği.

b. Dönem: 1 Temmuz gününden, takip eden yılın 30 Haziran gününe kadarki süre.

c. Uluslararası Rotary (UR): Kulübün yurt dışındaki üyesi bulunduğu aynı amaçlı uluslararası kuruluş.

ç. Uluslararası Rotary Kuralları: Uluslararası Rotary’nin yetkili organlarınca saptanan üzüğü ve İç Tüzüğü hükümleri ile bu hükümler dolayısıyla uygulamaya konulan kurallar.

d. Bölge (Federasyon). Uluslararası Rotary tarafından coğrafi sınırları saptanmış olan, gerekli görevleri yapmak üzere oluşan organizasyon.

e. Guvernör: Kulübün içinde bulunduğu “Bölge”de Uluslararası Rotary’nin amaç, prensip ve kurallarının uygulamasında Uluslararası Rotary’nin temsilcisi ve yetkilisi olan görevli Rotaryen.

f. Guvernör Yardımcısı: Bölge içinde oluşturulan kulüp gruplarında Guvernöre yardımcı ve Guvernör tarafından atandığı kulüpler grubundan sorumlu olan Bölge görevlisi Rotaryen.

g. Rotaryen: Bu Kulüpte ve diğer Rotary kulüplerinde üyelik sıfatını kazanmış kişi.

h. Kulüp Liderlik Planı (KLP) : Kulübün vizyonu ile geleceğinin kurguladığı genel yönetim planı.

i. Kulüp Danışma Kurulu: Kulüpte üyeliği devam eden Geçmiş Dönem Başkanlarından oluşan kurul.

ı. Kulüp Stratejik Planlama Kurulu: Kulüp üyesi üç Geçmiş Dönem Başkanından oluşan kurul.

j. Dönem Başkanı: Döneminden 18 ay önce Gelecek Dönem Başkanı Adayı olarak saptanan ve döneminden 6 ay önce Gelecek Dönem Başkanı olarak seçilen ve döneminde Yönetim Kurulu üyesi olarak Kulüp Başkanlığı yapan Rotaryen.

k. Geçmiş Dönem Başkanı: Kulüpte daha önceki dönemlerde başkanlık yapmış Rotaryen.

l. Geçen Dönem Başkanı: Kulüpte bir dönem önce başkanlık yapmış Rotaryen.

m. Gelecek Dönem Başkanı (Başkan Yardımcısı): Kulüpte bir dönem sonra başkanlık yapacak Rotaryen.

n. Gelecek Dönem Başkan Adayı: Kulüpte iki dönem sonra başkanlık yapmak üzere saptanan Rotaryen.

o. Sekreter: Kulübün yazışmalarını yapan, takip eden, defterlerinden ve dosyalarından sorumlu Yönetim Kurulu üyesi.

ö. Sayman: Kulübün mali konularından ve muhasebesinden sorumlu Yönetim Kurulu üyesi.

p. Görevliler Kurulu: Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu tarafından atanan, Kulüp proje ve çalışmalarını kendi komitesinin üyeleri ile birlikte yürüten komite başkanlarından oluşan ve Dönem Başkanına ve Yönetim Kuruluna karşı sorumlu olan kurul.

r. Olağan Toplantı: Ana Tüzüğün ...... Maddesinde belirtilen, Uluslararası Rotary kurallarına göre Kulübün üyelerinin bir araya geldiği toplantı.

s. Olağan Genel Kurul Toplantısı: Ana Tüzüğün ...... Maddesinde belirtilen her yıl Aralık ayında yapılması zorunlu olan, sonuçlarının İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilmesi gerekli olan toplantı.

ş. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Gerektiğinde özel gündemle yapılan Genel Kurul Toplantısı.

t. Sınıflandırma: Ana Tüzüğün ....... Maddesindeki “iş kolu”.

u. Yönetmelik, Yönerge, Kılavuz: Ana Tüzüğün ve İç Tüzüğün uygulamasındaki ayrıntıları belirten ve gerek duyulan konular için hazırlanmış olan usul talimatı.

ü. Federasyon Delegesi: Kulübün üyesi olduğu Bölge (Federasyon) Genel Kurulunda Kulübü temsil eden üye.

v. Konferans Delegesi: Bölgenin her yıl düzenlediği Konferansta Kulübü temsil eden üye/üyeler.

y. Konvansiyon Delegesi: Uluslararası Rotary'nin her yıl düzenlediği Konvansiyonda Kulübü temsil eden Rotaryen/Rotaryenler.

 

MADDE 3. Coğrafi sınır

Bu Kulübün bulunduğu yer İstanbul ili coğrafi sınırları içidir.

 

 

 

 

BÖLÜM II ÜYELİK

 

MADDE 4. Üyelik

Ana Tüzüğün 4. Maddesinde belirtildiği gibi Kulübün “üye “ ve “onur üyesi” olmak üzere iki çeşit üyesi vardır.

MADDE 5. Üyeliğe başvuru

Rotaryen olmayan bir kişinin Kulüp üyeliğine aday olabilmesi için üyelerden birisi tarafından Yönetim Kuruluna teklif edilmesi gerekir. Rotaryen olmayan kişilerin üye olmak için Kulübe doğrudan başvuruları kabul edilmez.
Kulübe üye olmak için teklif edilen adayların
Rotary’nin prensiplerine ilgi gösteren,

Kulübün sınıflandırma planlamasına uygun olan,

İş ve mesleğinde inisiyatif sahibi ve lider olan,

Uluslararası Rotary’nin, Bölgenin ve Kulübün amacına hizmet verebilecek uygun nitelikte kişiler olmasına dikkat edilir.

Uluslararası Rotary ve Uluslararası Rotary Vakfı programlarından yararlanmış olanlar ile Rotaract kulübü üyesi Rotaractlar, Rotaract kulübü üyelikleri devam ettiği halde Kulübe doğrudan üye olabilirler.


MADDE 6. Üyeliğe kabul edilme usulü


Adayların Kulübe üye olarak kabul edilmesinde üyelerin öneride bulunma şekli, Yönetim Kurulunun ve ilgili komitelerin çalışma usulleri, uygulanacak yöntem ve adayın kabulü Uluslararası Rotary Tüzüğündeki, Uluslararası Rotary İç Tüzüğündeki ve Uluslararası Rotary Yöntem El Kitabındaki kurallar çerçevesinde, Bölge tarafından yayınlanan “Üye Adayı İşlemleri ve Üye Kabul Töreni Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.


MADDE 7. Üyeliğe kabul töreni

 

Yeni üyenin üyeliğe kabul işlemleri tamamlandıktan ve Yönetim Kurulu kararı alındıktan sonra yeni üye Kulübün bir Olağan Toplantısına davet edilir. Bu toplantıda uygulanacak tören Bölge tarafından yayınlanan “Üye Adayı İşlemleri ve Üye Kabul Töreni Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.
1. Üye Kabul töreninin dikkatle hazırlanmış eşli bir toplantı olması tavsiye edilir.
2. Yönetim Kurulu kararı okunur.
3. Üye adayı ve eşinin özgeçmişleri sunulur.
4. Üye adayı ve eşi davet edilir. Kulüp, başkan tarafından ayağa kalkmaya davet edilerek Üye adayı “Rotaryenlerin Bildirgesi” ni okur.
5. Üyeye Rotary Rozeti takılır.
6. Kulüp Başkanı üyeye ‘Hoş Geldiniz’ metnini okur.
7. Yukarıda belirtilmeyen hususlarda “Üye Kabul Tören Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.


MADDE 8. Yabancı uyruklular

 

Üyeler tarafından üyeliğe teklif edilen yabancı uyruklu kişilerin Türkiye’de ikamet etme / çalışma izni olduğuna dair ilgili resmi kurumdan aldıkları belgelerinin kopyası Kulüp dosyasında saklanır. Yabancı uyruklu üyeler bütün üyelik hak ve sorumluluklarına sahiptir.


MADDE 9. Onur Üyesi, hakları ve yükümlülükleri

 

Yönetim Kurulu görevli olduğu dönem süresi içerisinde Kulübün amaçlarını yaymakta katkı ve hizmetleri ile temayüz etmiş, çevresinde iyi tanınan, etkili, etik değerleri yüksek kişileri ve Rotary hedeflerinin gerçekleşmesine sürekli destek veren Rotary dostlarını Kulübün onur üyesi olarak seçebilir ve bununla ilgili karar alır. Alınan karar bir Olağan Toplantıda üyelere duyurularak onaylanır. Seçilen onur üyesi daha sonraki bir Olağan Toplantıya davet edilerek kendisine törenle onur üyeliği belgesi verilir.
Onur üyesi Kulübün bütün toplantılarına katılabilir, giriş aidatı ve yıllık aidat ödemez.
Onur üyesinin oy kullanmak, Kulüpte herhangi bir yönetim görevi almak ve bunlara seçilmek, sınıflandırma kapsamında bir iş kolunu temsil etmek hakkı yoktur.
Yabancı uyruklu kişiler onur üyesi olabilirler.
Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü zaman kendi seçtiği onur üyesinin üyeliğine son verebilir. Yönetim Kurulu bir önceki dönemin Yönetim Kurulunun seçtiği onur üyesini kendi döneminde yeniden onur üyesi seçebilir.
Genel Kurul kararı alınmak koşuluyla bir onur üyesinin bu sıfatı, aksine bir Genel Kurul kararı alınıncaya kadar dönemden döneme devam eder.


MADDE 10. Üyenin hakları

 

Üye,
a. Çalıştığı iş ve mesleğini sınıflandırmada temsil etmek,

b. Kulüp organlarında seçimle veya atamayla görev almak,

c. Üye teklif etmek,

d. Teklif edilen üyeler hakkında gerekçeli olumlu veya olumsuz görüş bildirmek,

e. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında ve Olağan Toplantılarda oy
kullanmak,

f. Bölgede organizasyonunda görev almak,

g. Uluslararası Rotary’de görev almak,

h. Kanun, AnaTüzük ve İçTüzük hükümlerinin öngördüğü şartlar çerçevesinde Genel
Kurula ve Yönetim Kuruluna öneriler ve önergeler vermek,

i. Türk Medeni Kanununun ve Dernekler Kanununun sağladığı diğer yetkileri kullanmak hakkına sahiptir.


MADDE 11. Üyenin sorumlulukları 

 

Üye,
a. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarına katılmak,
b. Olağan Toplantılara katılmak, katılma kurallarına uymak,
c. Kulübün proje çalışma ve eylemlerine katılmak,
d. Bölge toplantılarına katılmak,
e. Dönem Başkanının ve Yönetim Kurulunun kendisine verdiği görevleri yapmak,
f. AnaTüzük ve İçTüzükte öngörülen mali yükümlülükleri yerine getirmek,
g. Türk Medeni Kanununun ve Dernekler Kanununun yüklediği diğer yükümlülükleri ifa etmek
suretiyle sorumluluklarını yerine getirir.


MADDE 12. Üye hareketleri

 

Gerek bu Kulübün ve gerekse diğer Rotary Kulüplerinin üyesi Rotaryenlerin iş ve yaşam şartlarındaki değişikliklerde işlemler Uluslararası Rotary Tüzüğündeki, Uluslararası Rotary İç Tüzüğündeki ve Uluslararası Rotary Yöntem El Kitabındaki kurallar çerçevesinde Bölge tarafından yayınlanan “Üye Hareketleri Yönetmeliği” esaslarına göre yapılır.
Üye aynı zamanda başka Rotary Kulübüne üye olamaz. Üye ayni zamanda Kulübün onur üyesi olamaz. Ancak diğer Rotary ve Rotaract kulüplerinin onur üyesi olabilir.
Üye Uluslararası Rotary’de, Bölge’de veya Rotary ile ilgili diğer dernek veya vakıf gibi kuruluşlarda ücretli veya ücretsiz olarak çalışabilir. Bunun için üyenin Yönetim Kurulundan izin alması gerekmez.
Belirli bir süre için bir kamu görevine atanan veya seçilen üyenin üyeliği, Türk Medeni Kanununun, Dernekler Kanununun ve atandığı veya seçildiği kuruluşun kanun veya kurallarının ilgili hükümleri gereği, atandığı veya seçildiği kuruluştan izin alması halinde devam eder. Gerekli iznin alınamaması halinde bu üyenin üyeliği otomatik olarak sona erer. Durum Karar Defterine ve üyenin Üyelik Defterindeki sayfasına kaydedilir. Bu kişi kamu görevi bittiğinde tekrar Kulübe üye olmak üzere usulüne göre başvurarak eski statüsünü kazanabilir. Bu durumda bu İçtüzüğün 69. maddesinde belirtildiği gibi üyeden giriş aidatı alınmaz.


MADDE 13. Sınıflandırma

Uluslararası Rotary prensiplerine göre “sınıflandırma”da asıl olan, üyenin yaptığı ve çalıştığı iştir. Kulüp değişik iş kollarından ve sınıflarından üye edinir.
Bu suretle,
a. Kulüpte herhangi bir meslek veya iş gurubunun hakim olmadığı bir üye yapısı
sağlanır.

b. Kulübün üye sayısı 50den az olduğunda aynı sınıflandırmadaki üye sayısı beş
kişiden fazla olamaz.

c. Kulübün üye sayısı 50 den fazla olduğunda ayni sınıflandırmadaki üye sayısı Kulüp
toplam üye sayısının yüzde onundan fazla olamaz.

d. Devamdan muaf olan üyeler bu oranın hesaplanmasında dikkate alınmaz.

e. Bir üyenin sınıflandırması değiştiği takdirde, bu sınırlamalar dikkate alınmadan o
üyenin yeni sınıfında üyeliğinin devamına karar verilir.


MADDE 14. Olağan Toplantılara devam zorunluluğu

Kulübün Olağan Toplantılarına zamanında gelmek, katılmak ve zamanında ayrılmak bütün üyelerin önemli yükümlülüklerinden birisidir.

MADDE 15. Olağan Toplantıya katılmış sayılma halleri

Aşağıdaki hallerde üye Kulübün Olağan Toplantıya katılmış sayılır.
a. Üye, Olağan Toplantı zamanında
. (1) Toplantı süresinin en az % 60’ı kadar toplantıda hazır bulunduğu,

. (2) Toplantı süresi içinde beklenmedik nedenlerle acil ayrılması halinde daha sonra
Yönetim Kuruluna durumun aciliyetini kanıtladığı

takdirde Olağan Toplantıya katılmış sayılır.

b. Üye, Olağan Toplantı gününden 14 gün önceki veya sonraki sürede
. (1) Diğer Rotary, Rotaract, Interact kulüpleri, Rotary Dostluk Grupları, Rotary Toplum Hizmetler Birliği toplantısına,

. (2) Diğer bir Rotary Kulübünün Olağan Toplantısının en az % 60’ı süresine,

. (3) Uluslararası Rotary’nin Konvansiyonuna, Yasama Konseyine, Asamblesine,
Enstitü toplantısına, Zone konferansına, Uluslararası komite toplantısına,

. (4) Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu veya Uluslararası Rotary Başkanı tarafından
Uluslararası Yönetim Kurulu adına duyurulan her türlü diğer toplantılara,

. (5) Bölge Konferansına, Bölge Asamblesine, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu
talimatı ile yapılan her türlü Bölge toplantılarına, Bölge Guvernörünün talimatı ile
yapılan her türlü Bölge eğitim toplantılarına,

katılmışsa, katılamadığı Olağan Toplantıya katılmış sayılır.

c. Üye, Kulübün Olağan Toplantı gününde,
. (1) Makul bir süre içinde, bu Maddenin (b) paragrafında sözü edilen toplantılara
katılmak veya toplantılardan dönmek üzere yolda bulunması,

. (2) Uluslararası Rotary görevlisi, Komite üyesi veya Rotary Vakfı mütevellisi olarak
Rotary işleri ile ilgili görev yapması,

. (3) Guvernörün Özel Temsilcisi olarak yeni bir kulüp kurma çalışmaları yapması
veya yeni kurulmuş Rotary Kulübünün çalışmalarına katılması,

. (4) Uluslararası Rotary’nin görevlisi olarak bir Rotary hizmeti yapması,

. (5) Uluslararası Rotary veya Uluslararası Rotary Vakfı veya Bölge himayesinde
yapılan uzak bir yerdeki hizmet projesi uygulamasına katılması,

Olağan Toplantıya katılmış sayılır.

d. Yeri ve zamanı önceden ilan edilmiş olan diğer bir Rotary Kulübünün Olağan Toplantısına katılmak üzere gitmekle beraber, o Kulüp ilan edilen yer ve saatte toplantısını yapmaz ise üye Olağan Toplantıya katılmış sayılır.

e. Üye, ikamet ettiği ülke dışına 14 günden daha fazla süreyle seyahate giderse, üyenin ziyaret ettiği ülkedeki diğer Rotary kulüplerinin Olağan Toplantılarına her katılımı, zaman sınırlamasına tabi olmaksızın, seyahati süresince Kulüpte devam edemediği Olağan Toplantılar yerine sayılır.

f. Üye, uzun bir süre için bir başka ülkeye taşındığı takdirde, Kulüp ve taşındığı ülkedeki bir Rotary Kulübünün mutabakatı ile taşındığı ülkedeki Kulübün Olağan Toplantılarına devam ederse, Kulüp üyeliğini muhafaza eder. Bu surumda üye Kulübe olan tüm mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır.

g. Üye, bir günden daha fazla süreli uluslararası toplantılara iştiraki halinde iki Olağan Toplantıya katılmış sayılır.

h. Üye
(1) Kulübün bir hizmet projesine, toplumsal faaliyetine, hizmet komitesi toplantısına, (2) Yönetim Kurulu tarafından görevlendirildiği bir eyleme,
(3) Ocakbaşı toplantısına
katılırsa Olağan Toplantıya katılmış sayılır.


Üyenin getirdiği devam kartı veya sözlü beyanı durumun tespiti için yeterlidir.


MADDE 16. Olağan Toplantılara devamdan muafiyet

Devamdan muafiyet, bir üyelik statüsü veya çeşidi değil, sadece Olağan Toplantılara katılmaktan muafiyettir.
a. Kulüpte ve daha önce üye olduğu diğer Bölgelerdeki veya Kulübün içinde bulunduğu Bölgedeki Rotary kulüplerinde toplam üyelik süresi ile yaşı toplamı en az 85 sayısına ulaşmış ve Rotaryen olarak Kulüpte ve diğer kulüplerde toplam en az 20 yıl üyelik yapmış üye Yönetim Kuruluna yazılı başvuruda bulunarak Olağan Toplantılara devamdan muaf tutulmasını isteyebilir.
Yönetim Kurulunun Karar Defterine kaydedilen kararı ile kabul edilen bu istek dolayısıyla Devamdan Muaf Üye yıllık üyelik aidatını ve sadece katıldığı Olağan Toplantıların yemek ücretini öder.

b. Üye, Olağan Toplantılara devamdan muaf olma imkanına sahip olmakla beraber isterse böyle bir başvuruda bulunmaz.

c. Dönem Guvernörü, Gelecek Dönem Guvernörü görevleri süresince Olağan Toplantılara devamdan muaftır.

d. Olağan Toplantılara devamdan muaf tutulan üyeler devam hesaplanmasında dikkate alınmaz.

e. Kulübe kabul edildiği tarihte 35 yaşının altında olan bir yeni üyenin işinin ve mesleğinin şartları gereği zaman ayıramamaktan dolayı toplantılara muntazam katılamaması halinde Yönetim Kurulu, devamdan muaf üyelere uygulanan yöntemi bu üyeye tanıyabilir. Bu üye katıldığı yemek ücretini ödemekten başka diğer mali yükümlülüklerini yerine getirmek zorundadır. Bu uygulama en fazla iki dönem için geçerlidir.


MADDE 17. Olağan Toplantılara devamda izin

Yönetim Kurulu aşağıda yazılı koşullarda, kendi dönem süresini aşmamak kaydıyla, üyelere izin verebilir. Bu izin sadece Olağan Toplantılara devamdan muaf tutulmak için verilir. Üyenin diğer tüm yükümlülükleri ve mali sorumlulukları devam eder.

a. Üye, işini bırakmış veya değiştirmiş olması veya ikametgahını taşıması nedeni ile başka bir ile veya ilçeye naklederse, Kulüpteki mevcut sınıfında faaliyetine devam etmesi koşuluyla naklettiği il veya ilçedeki diğer bir Rotary Kulübünün Olağan Toplantılarına devamlı katılabilir ve bunun için Yönetim Kurulu kararı ile makul bir süre Kulübün Olağan Toplantılara devamda saptanan bir süre izinli sayılabilir. Bu süre, uzatılmasını gerekli kılacak özel durumlar dışında 6 ayı geçmemelidir.

b. Kendi elinde olmayan nedenlerden dolayı işinden ayrılması durumunda diğer bütün üyelik yükümlülüklerini yerine getirmesi koşuluyla kendi işkolunda veya başka bir işkolunda yeni bir iş bulması maksadıyla bu üyeye Olağan Toplantılara devam etmemesi için Yönetim Kurulu tarafından kısa süreli izin verilebilir. Bu süre, uzatılmasını gerekli kılacak özel durumlar dışında 6 ayı geçmemelidir.


c. Üyenin sağlık nedeniyle belirli bir süre Olağan Toplantılara devam edememesi halinde bu üyeye Yönetim Kurulu tarafından izin verilebilir. Bu süre, uzatılmasını gerekli kılacak özel durumlar dışında 6 ayı geçmemelidir.


d. Yukarıdaki haller dolayısıyla izinli olan üye, Kulübe olan mali yükümlülüklerini dönemin yönetim kurulunun belirlediği şekilde yerine getirmek zorundadır.

 

 


MADDE 18. Üyeliğin sona ermesi şekilleri

a. İstifa. Kulüpten istifa etmek isteyen üye bu isteğini yazılı olarak Dönem Başkanına bildirir. İstifa isteği, yazılı olarak bildirildiği tarihten sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında görüşülerek karara bağlanır. Alınan karar Karar Defterine yazılır. Üye Defterinde bu üyeye ait sayfaya gerekli açıklama kaydedilir. İstifa eden üye mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olmalıdır.

b. Şartlı istifa. Çalışma yaşamındaki değişiklikler, özel yaşamındaki nedenler, sağlık sorunu gibi sebeplerle bir üye bu olumsuz şartların düzelmesinden sonra tekrar Kulübe dönmek isteği ile şartlı olarak istifa edebilir. Bu isteğini ve gerekçesini belirten istifa dilekçesini Dönem Başkanına verir.

Böyle bir istek halinde Yönetim Kurulu, üyenin iyi niyetini dikkate alarak istifasını şartlı olarak kabul eder ve Karar Defterine şartı ile birlikte kaydeder.
Bu durumda Yönetim Kurulu bu kişinin sınıfını açık bekletmek kararı alabilir.
Bu şekilde istifa eden kişi, olumsuz şartların giderilmesinden sonra Kulübe tekrar üye olmak için yazılı olarak başvurduğunda, adayların üyeliğe kabul ile ilgili işlemler yapılmadan, Yönetim Kurulu kabul kararı alır.
Tekrar üyeliğe kabul edilen kişinin bu durumu Üye Defterindeki eski sayfasına işlenmek suretiyle kaydedilir. Üyeden giriş aidatı alınmaz.

c. Kanuni zorunluluk nedeni ile üyenin kaydının silinmesi. Bir üyenin kanuni nedenlerle ve mahkeme kararı ile dernek üyesi olma hakkını kaybetmesi halinde, bu durumun öğrenilmesinden sonraki ilk Yönetim Kurulu toplantısında karar alınarak bu kişinin üyeliği düşürülür ve Üye Defterinde bu üyeye ait sayfaya gerekli açıklama kaydedilir.

d. Rotary kurallarına, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uymamak nedeni ile üyelikten çıkarılma. Alınan ve uygulanan Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına ve Rotary’nin ve Kulübün genel prensip ve etiğine uymayan davranışlarda bulunan üye hakkında Yönetim Kurulu karar vererek bu üyeyi üyelikten çıkarabilir.
Kanun, Ana Tüzük ve İç Tüzük hükümlerinin yükümlü tuttuğu hususlara uymayan herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi de Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılabilir.
Yönetim Kurulu kararı Üye Defterinde üyeye ait sayfaya kaydedilir.

e. Aidatın ödenmemesi nedeni ile üyelikten çıkarılma. Aidatını belirlenmiş tarihlerden 30 gün sonrasına kadar ödemeyen üyenin durumu Sayman tarafından tespit edilerek Sekretere bildirilir. Bu üyenin son bilinen adresine Sekreter tarafından yazılı bir hatırlatma mektubu posta ile veya elektronik kanallarla gönderilir. Mektubun tebliğ tarihinden itibaren 10 gün içinde cevap alınamayan veya adresinde bulunamadığı anlaşıldığı tarihten itibaren 30 gün sonra aidatını ödemeyen bu üyenin üyeliği Yönetim Kurulu kararı ile son bulur.
Üyenin, uyarı üzerine Yönetim Kuruluna başvurması halinde, kabul edilecek geçerli bir nedeni olmadığı görülür ve aidat ödemesi yapılmazsa Yönetim Kurulu üyenin üyeliğine son verir.
Karar Defterine kaydedilen karar Üye Defterinde bu üyeye ait sayfaya gerekli açıklama yapılarak işlenir.


MADDE 19. Üyeliğin son bulma işlemleri

Üyenin üyeliğinin son bulma işlemleri aşağıdaki gibi uygulanır.

a. Davet. Üyeliğinin sona ermesi bahis konusu olan üye savunmasını yapmak, gerekçe göstermek hakkına sahiptir. Bunun için hakkında karar alınacak olan üyeye Yönetim Kurulu toplantısının yapılacağı tarihten en geç 10 gün önce bilgi verilir ve kendisinin Yönetim Kuruluna şahsen katılmasına veya yazılı görüş bildirmesine imkan tanınır. Bu duyuru üyenin kendisine doğrudan doğruya yapılabileceği gibi son bilinen adresine taahhütlü mektupla da yapılabilir.

b. İhbar. Hakkında karar alınacak üye davet edildiği Yönetim Kurulu toplantısına katılsın veya katılmasın, Yönetim Kurulunun üyenin üyeliğine son verme kararı alması halinde, karar tarihinden itibaren 7 takvim günü içerisinde karar kendisine Sekreter tarafından yazılı olarak bildirilir. Bu üyenin, ihbar tarihinden itibaren 14 takvim günü içerisinde Sekretere göndereceği bir yazı ile alınan karara itiraz veya uzlaşma ya da tahkim usullerinden birisini seçmek hakkı vardır.

c. İtiraz veya uzlaşma. Üyeliğine son verilen üyenin karara itirazı veya uzlaşma talep etmesi durumunda Yönetim Kurulu itiraz veya uzlaşma talep yazısının alındığı tarihten itibaren 21 takvim günü içinde itirazın veya uzlaşma talebinin görüşüleceği bir Olağan Toplantı tarihi saptar. Bu toplantı tarihi ve konuşulacak özel konu hakkında tüm üyelere 7 takvim günü önce yazıyla bilgi verilir. İtirazın veya uzlaşma talebinin inceleneceği bu toplantıya sadece üyeler katılabilir, konuk davet edilmez.
İtirazın veya uzlaşma talebinin incelendiği Olağan Toplantıda, Yönetim Kurulu kararının aksine bir karar alındığı takdirde Yönetim Kurulu yeni bir karar ile eski kararını iptal eder ve üyenin üyeliği devam eder.
İtirazın veya uzlaşma talebinin incelendiği Olağan Toplantıda Yönetim Kurulu kararının kabul edilmesi halinde üyenin üyeliği sona erer. Ancak bu kişinin bu kararın alındığı Olağan Toplantıdan sonraki ilk Olağan Genel Kurul Toplantısına konuyu getirmek ve itirazında veya uzlaşma talebinde ısrar etmek hakkı vardır.
Olağan Genel Kurul Toplantısında alınan karar kesin olup uygulamaya konulur.

d. Tahkim. Üyeliğine son verilen üyenin tahkim talebinde bulunması halinde Yönetim Kurulu ve tahkim talebinde bulunan üye birer hakem ve bu iki hakem de üçüncü bir hakem seçer. Hakemler yalnızca Kulüp üyeleri arasından seçilebilir.
Tarafların seçtikleri iki hakemin kararı, anlaşamadıkları takdirde üçüncü hakemin kararı taraflar için kesin ve bağlayıcı olup karara itiraz edilemez.
Üyeliğin son bulması dışındaki diğer anlaşmazlıklarla ilgili konularda tahkim uygulaması bu İç Tüzükte ayrı maddede hükme bağlanmıştır.

e. Tercih. Üye itiraz veya uzlaşma ya da tahkim taleplerinden sadece birini seçebilir.

f. Yönetim Kurulu kararının kesinliği. Üyeliğin sona ermesi ile ilgili Yönetim Kurulu kararına, karara konu üyenin kendisine duyuru yapılmasından sonra, kendisine tanınan süre içinde Yönetim Kuruluna itirazda veya uzlaşma talebinde bulunmaması veya tahkim talep etmemesi halinde Yönetim Kurulu kararı kesindir.

g. Duyuru. Yönetim Kurulu, her ne sebeple olursa olsun üyeliği son bulan üyeye, Yönetim Kurulu kararını, Olağan Toplantı kararını veya Genel Kurul toplantı kararını yazılı olarak duyurur. Ayni duyuruyu Kulübün diğer üyelerine de yapar.

8
h. Sınıfın boş bekletilmesi. Bir üyenin üyeliğine Yönetim Kurulu tarafından son verildiğinde itiraz veya uzlaşma süresince veya tahkim kararı ya da Genel Kurul kararı sonuçlanmadığı sürece, söz konusu kişinin sınıfındaki yer boş olarak muhafaza edilir.
i. Nisap. Üyeliğin sona ermesi ile ilgili olarak gerek Yönetim Kurulu, gerek Olağan Toplantı ve gerekse Genel Kurul toplantısında oy çokluğu ile karar alınması yeterlidir.

j. Sorumlulukları yerine getirme. Her ne sebeple olursa olsun üyeliği sona eren üyenin Kulübe karşı olan bütün mali yükümlülüklerini yerine getirmiş olması zorunludur.

k. Hak talep edememek. Üyeliği son bulan üyenin Kulüp malları üzerinde herhangi bir hak ve iddiası kalmaz.

 

MADDE 20. Genel Kurul

BÖLÜM III KULÜP ORGANLARI

A. Kulüp Genel Kurulu

Genel Kurul Kulübün en yetkili organıdır. Her yıl olağan olarak Aralık ayı içerisinde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Kulüp Ana Tüzüğü ve İç Tüzüğü hükümleri çerçevesinde toplanır. Genel Kurulun görev ve yetkileri Ana Tüzükte belirtildiği gibidir.


B. Kulüp Danışma Kurulu

MADDE 21. Kulüp Danışma Kurulu

Kulüp Danışma Kurulu, Kulübün Geçmiş Dönem Başkanlarından oluşur. Dönem Başkanının daveti ve önerdiği konuları görüşmek, Bölge uygulamaları ve UR kural ve teamülleri çerçevesinde Başkan’a tavsiye niteliğinde görüş oluşturmak üzere toplanır. Çalışması “Kulüp Danışma Kurulu Yönetmeliği” kurallarına göre yapılır.


C. Kulüp Stratejik Planlama Kurulu

MADDE 22. Kulüp Stratejik Planlama Kurulu

Kurul üç Geçmiş Dönem Başkanından oluşur. Kulüp Dönem Başkanı, Gelecek Dönem Başkanı, Gelecek Dönem Başkan Adayı bu Kurulun katılmış üyeleridir. Çalışması “Kulüp Stratejik Planlama Kurulu Yönetmeliği” kurallarına göre yapılır.


D. Kulüp Başkanı

MADDE 23. Gelecek Dönem Başkanı adayının saptanması

Uluslararası Rotary kuralları gereği, başkanlık yapacağı dönemden 18 ay önceki Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında "Gelecek Dönem Başkan Adayı" saptanır.
Bunun için aday adayının görev yapacağı dönemden 18 ay önceki Olağan Genel Kurul toplantısından evvel o dönemin başkanı, Kasım ayı içinde Kulüp Danışma Kurulunu toplantıya çağırır. Kulüp Danışma Kurulu gelecek dönemden sonraki dönemde görev yapacak "Gelecek
Dönem Başkanı Adayı"nı saptamak üzere isterse kendi arasından bir “Aday Saptama Komitesi” oluşturur veya bu işlevi kendisi yapar.

Kulüp Danışma Kurulu veya Aday Saptama Komitesi "Gelecek Dönem Başkanı Adayları" hakkında görüşme yaparak Aralık ayında Olağan Genel Kurul Toplantısında aday / adaylar önerir. Kulüp Danışma Kurulunun veya Aday Saptama Komitesinin önerdiği adaydan / adaylarından başka isteyen üyeler aday önerebilirler veya isteyen üyeler kendi adaylıklarını koyabilirler.
Genel Kurul Toplantısında saptanan "Gelecek Dönem Başkan Adayı" ayni Genel Kurul Toplantısında 6 ay sonraki Temmuz ayında göreve başlayacak Gelecek Dönem Yönetim Kurulu üyeliğine de seçilir. Yönetim Kurulunun ilk toplantısında alacağı karar ile Yönetim Kurulunda “Başkan Yardımcısı” görevini yapar.


MADDE 24. Gelecek Dönem Başkanının seçilmesi

Gelecek Dönem Başkanı, Uluslararası Rotary kuralları gereği, başkanlık yapacağı dönemden 6 ay önceki Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında "Gelecek Dönem Başkanı" olarak seçilir ve takip eden 1 Temmuz tarihinden bir yıl sonraki 30 Haziran tarihine kadarki Rotary dönemi Dönem Başkanı sıfatıyla görev yapar.


MADDE 25. Gelecek Dönem Başkanının göreve hazırlanması

Gelecek Dönem Başkanı seçildiği Aralık ayından göreve başlayacağı takip eden yılın 1 Temmuz gününe kadarki sürede Kulüp komitelerini organize ederek, bir yıllık çalışma döneminin projelerini saptayarak ve bununla ilgili planlama ve hazırlık toplantılarını yaparak başkanlık görevine hazırlanır.

 

MADDE 26. Gelecek Dönem Başkanının Bölge hazırlık toplantılarına katılma zorunluluğu

Gelecek Dönem Başkanı, görevine başlamadan önce Bölgenin toplantılarına katılmakla yükümlüdür.
a. Başkanlar Tanışma Toplantısına, Başkanlar Eğitim Seminerine, Bölge Asamblesine
katılmak zorundadır. Gelecek Dönem Guvernörünün davet edeceği diğer toplantıla
ra da katılır.

b. Gelecek Dönem Guvernöründen izin almadan Başkanlar Eğitim Semineri ve Bölge
Asamblesine katılmazsa veya izin alıp yerine bir temsilci göndermezse kulüp baş
kanı olarak görev yapamaz. Yerine öncelikle mevcut dönem başkanı, eğer istemez
ise geçmiş dönem 1111arından biri göreve devam eder.

c. Gelecek Dönem Guvernör Yardımcısının gurup toplantılarına katılır.

d. Gelecek dönem Başkanının katılmak zorunda
olduğu eğitim ve toplantıların ( Bölge Eğitim Asamblesi, Başkanlar Eğitim Semineri)
bedeli kulüp bütçesinden ödenir.


MADDE 27. Dönem Başkanı

Dönem Başkanı, Kulübün ve Yönetim Kurulunun Başkanıdır. Bir dönem için seçilir. Dönem Başkanı iki dönem arka arkaya başkanlık yapamaz. Ancak Dönem Başkanı, zorunlu sebeplerin olması halinde takip eden dönem için de istisnai olarak başkan seçilebilir.
Dönem Başkanı, kendi döneminden sonraki dönemi takip eden dönemlerde, Ana Tüzük ve İç Tüzükteki saptama ve seçim usullerinin uygulanması koşulu ile tekrar başkanlığa aday olabilir, seçilebilir.
Dönem Başkanı kendi döneminden sonraki dönemlerde Yönetim Kurullarında üye olarak görev alabilir.
Dönem Başkanının katılmak zorunda olduğu Yarıyıl Değerlendirme Toplantısı ve Bölge Konferansı bedeli kulüp bütçesinden ödenir.


MADDE 28. Dönem Başkanının görev ve yetkileri


Dönem Başkanı Kulübü temsil eder. Dışarıya karşı birinci derecede sorumludur. Türk Medeni Kanununa, Dernekler Kanununa, Kulüp Ana Tüzüğüne, Kulüp iç Tüzüğüne ve Uluslararası Rotary kurallarına uygun olarak Kulübü yönetir.
Dönem Başkanının görev ve yetkileri Uluslararası Rotary’nin kuralları ile belirlenmiştir. Dönem Başkanı, dönem içerisinde Uluslararası Rotary’nin ve Guvernörün kendisine ve Kulübe vereceği hedefleri gerçekleştirmek ve görevleri yerine getirmekle yükümlüdür.
Dönem Başkanı Başkanlar Yarı Yıl Toplantısına, Bölge Konferansına, Dönem Guvernörünün davet edeceği diğer toplantılara katılır.

 

MADDE 29. Dönem Başkanının başkanlık döneminden sonraki dönemdeki görevi

Dönem Başkanı görev aldığı dönemden bir sonraki dönemde Yönetim Kuruluna seçilir ve Yönetim Kurulunun ilk toplantısında alacağı karar ile “üye (Geçen Dönem Başkanı)” sıfatı ile görev yapar.
Dönem Başkanı döneminden bir sonraki dönemde Yönetim Kurulu üyeliğine aday olmak istemez ise, Kulübün Geçmiş Dönem Başkanlarından birisi Yönetim Kuruluna seçilerek, Yönetim Kurulunun ilk toplantısında alacağı karar ile “üye (Geçmiş Dönem Başkanı)” sıfatı ile görev yapar.
Geçen Dönem Başkanının veya Geçmiş Dönem Başkanlarından birisinin, deneyimlerinden yararlanılmak amacıyla, Yönetim Kuruluna seçilmesi zorunludur.

 


E. Kulüp Yönetim Kurulu

MADDE 30. Kulüp Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu, Dönem Başkanı dahil, beş asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçildiği Olağan Genel Kurul Toplantısından 6 ay sonraki 1 Temmuz gününden bir sonraki yılın 30 Haziran gününe sonuna kadar bir yıllık Rotary Dönemidir.
Yönetim Kurulu Dönem Başkanı, Başkan Yardımcısı (Gelecek Dönem Başkanı), Sekreter, Sayman, Üye (Geçen/Geçmiş Dönem Başkanı)’den oluşur.
Görev yapan Yönetim Kurulunun dönem içerisinde istifa etmesi halinde düzenlenen Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında seçilen yeni Yönetim Kurulunun görevi bu toplantıyı takip eden Haziran ayının sonunda biter.
Yönetim Kurulu üyeleri bu kurula tekrar aday olmak ve seçilmek hakkına sahiptir.


MADDE 31. Yönetim Kurulunun seçimi12 ay önceki Olağan Genel Kurul toplantısında saptanan ve Yönetim Kurulunda Başkan Yardımcısı olan Gelecek Dönem Başkanı Adayı, göreve başlayacağı Temmuz ayından önceki Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında Yönetim Kurulu üye adaylarını saptar ve Genel Kurula önerir. Bu adaylardan birisi bu Genel Kurul Toplantısında saptanan Gelecek Dönem Başkanı Adayı, diğeri halen görev yapan eylemli Dönem Başkan veya bir Geçmiş Dönem Başkanı, sekreterlik ve saymanlık görevlerini yapacak iki asıl üye ile beşi yedek üyedir.
Genel Kurul Toplantısında üyeler yönetim kurulu üye adayı önermekte veya kendi adaylıklarını koymakta serbesttirler.
Türk Medeni Kanun ve Dernekler Kanunu hükümleri gereğince Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri gizli oyla seçilir.


MADDE 32. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri

Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri Ana Tüzükte belirtilmiştir. Bundan başka Uluslararası Rotary’nin kurallarını uygulamak, bu İç Tüzükte belirtilen tüm işlevleri yapmak veyaptırmak, Guvernörün taleplerini yerine getirmek Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluğunda ve yetkisi içindedir.


MADDE 33. Yönetim Kurulunun ilk toplantısı

Seçilen Yönetim Kurulu Genel Kurul Toplantısından sonraki Temmuz ayındaki ilk toplantısında
a. Görev bölümü yaparak,

6 ay önce saptanmış bir sonraki dönem Gelecek Dönem Başkanı Adayının
“Başkan Yardımcısı”,

Seçilen bir asıl üyenin “Sekreter”,

Seçilen bir asıl üyenin “Sayman”,

Geçen Dönem / Geçmiş Dönem Başkanının “üye” olarak seçimi,

b. Kulübü temsile yetkili kişileri belirlenerek imza sirküleri düzenlenmesi,

c. Bankalarda işlem yapması, hesap açması, hesaba para yatırması, hesaptan para
çekmesi, çek tanzim etmesi için Saymana ve gerekirse beraberinde diğer bir
Yönetim Kurulu üyesiyle veya başka bir üye ile tek başına veya birlikte imza
kullanması hususunda yetki verilmesi ve bunun için imza sirküleri düzenlenmesi,

d. Aidat, bağış ve diğer gelirler için düzenlenmesi gereken “alındı belge”lerini
imzalamaları için Saymana ve gerekirse diğer bir Yönetim kurulu üyesine yetki
verilmesi

kararlarını alır. Bu kararlar Karar Defterine yazılır.

Bu karara ilave olarak Genel Kurulda yapılan seçimler sonunda seçilen Yönetim Kurulu asıl ve yedek üyeleri ile Denetim Kurulu asıl ve yedek üyelerinin adları ve görevleri - bir tespit kararı olarak - Karar Defterine yazılır.


MADDE 34. Yönetim Kurulu toplantıları

Yönetim Kurulu ayda en az bir defa toplanır. Arka arkaya üç toplantıya gelmeyen Yönetim Kurulu Üyesinin, geçerli ve gerekçeli mazereti olmadığı takdirde, üyeliği kendiliğinden düşer. Bu durumda Yönetim Kurulu, Yönetim Kurulu Yedek Üyelerinden ilk sırada olanı asıl üyeliğe davet eder. Bu değişiklik, yapıldığı tarihten sonraki 30 gün içinde usulüne uygun olarak İl Dernekler Müdürlüğüne bildirilir.
Yönetim Kurulu gerek duyduğunda, Görevliler Kurulu üyelerini, komite başkanlarını, komite üyelerini, kararlarla ilgisi olan üyeleri Yönetim Kurulu toplantısına davet edebilir.


MADDE 35. Yönetim Kurulu kararları

Ana Tüzükte ve İç Tüzükte aksine bir hüküm yoksa bütün Kulüp işlerinde Yönetim Kurulu kararları kesindir. Yönetim Kurulunun her hangi bir kararına karşı yalnız Genel Kurulda itiraz edilebilir. Yönetim Kurulu kararlarını ancak Genel Kurul değiştirebilir. Yönetim Kurulu Görevliler Kurulunun, bütün komitelerin ve görevlilerin çalışmalarını her an kontrol etmek
hakkına sahiptir. Yönetim Kurulu geçerli nedenlerle görevlendirdiği herhangi bir komitenin veya kişinin görevine son verebilir, yeni komiteler kurabilir, üyelere yeni görevler verebilir.


MADDE 36. Yönetim Kurulunun giderlerle ilgili kararları

Yönetim Kurulu yapılacak iş ve giderle ilgili olarak önce karar alarak Karar Defterine kaydeder, iş ve ödeme bundan sonra yapılır. Gider yapıldıktan sonra bu ödemeyi onaylayan yeni bir karar daha alarak Karar Defterine kaydeder. Yapılan bütün gider belgelerinin bilgileri bu ikinci karara yazılır.
Dönem süresince yapılacak sürekli ve olağan giderler için bir defa karar almak ve Karar defterine kaydetmek yeterlidir. Ancak ödemeler yapıldıktan sonra gideri onaylayan kararların alınması ve Karar Defterine kaydedilmesi gereklidir.


MADDE 37. Yönetim Kurulunun üyelerle ilgili kararları ve kayıtları

Kulübe yeni bir üye kabulü, bir üyenin üyelikten ayrılması, eski bir üyenin tekrar üye olması Yönetim Kurulu kararı ile olur.
a. Yönetim Kurulu, Rotary kurallarına göre hareket etmek, kararlar almak ve Karar Defterine buna göre karar yazmak zorundadır.
Sekreter, kabul edilen üye için “Üye Defteri”nde bir sayfa açmak ve buraya gerekli bilgileri işlemekle yükümlüdür. “Üye Defteri”nde her üyenin sayfasındaki belirtilmiş kısma üyenin giriş aidatı ve her yıl ve her seferinde ödediği yıllık aidatın karşılığında düzenlenen “alındı belgesi”nin tarihi, numarası ve alınan para miktarı yazılır.

b. Ana Tüzük ve İç Tüzük hükümleri çerçevesinde üyenin her hangi bir sebeple Kulüpten ayrılması halinde ayrılışı Karar Defterine yazılır. Ayrıca Üye Defterinde üyenin sayfasına Karar tarih ve numarası ile ayrılış nedeni yazılır.

c. Ana Tüzük ve İç Tüzük hükümleri çerçevesinde, Kulübün eski bir üyesinin tekrar üye olması halinde, “Üye Defteri”nde kendisi için yeni sayfa açılmadan, eski sayfasına Yönetim Kurulu Karar tarih ve numarası yazılır ve eski üye sıra numarası ( Rotary International tarafından verilen üye kimlik numarası) tekrar kendisine verilir.
F. Kulüp Denetim Kurulu


MADDE 38. Denetim Kurulunun oluşumu

Denetim Kurulu üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Görev süresi seçildiği Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki 1 Temmuz gününden bir sonraki yılın 30 Haziran gününe kadar bir Rotary yılıdır.
Denetim Kurulu üyeleri Olağan Genel Kurul Toplantısında önerilen adaylar arasından gizli oyla seçilir. Adayların aldıkları oy sayısına göre ilk üç aday asıl üye, ikinci üç aday sırasıyla yedek üye olarak seçilir. Oyların eşit olması halinde sıralama ad çekme suretiyle yapılır.
Denetim Kurulu, Genel Kurul Toplantısından sonra, kendi arasında toplanarak bir başkan seçer.

 

MADDE 39. Denetim Kurulunun görevi

Denetim Kurulu görevli olduğu dönemin Olağan Genel Kurul toplantısından önce Kulübün defterlerini ve evrakını inceler, kayıtların usulüne uygun, defter kayıtlarının güncel, giderlerle

ilgili Yönetim Kurulu kararlarının tamam, giderlerin Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilen tahmini bütçeye uygun, “alındı belgeleri”nin usulüne uygun, banka ve kasa hesaplarının defter kayıtları ile uyumlu olup olmadığını tetkik eder.
Denetim Kurulunun görev kapsamı Ana Tüzüğün 10. Maddesinde belirtilmiştir.
Denetim Kurulu denetlemelerinin sonucunu, görevli olduğu Rotary döneminin bitimi olan 30 Haziran tarihinden sonraki Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında bir rapor halinde üyelere sunar.
Yönetim Kurulu, incelenmek ve denetlenmek üzere defter ve dosyalarını talep ettiğinde Denetim Kuruluna vermekle yükümlüdür.
Denetim Kurulu, herhangi bir istek halinde dönem sonunu beklemeden de denetim yapabilir.


MADDE 40. İç Denetim

Denetim Kurulu Ocak-Nisan ayı süresi içerisinde geçen takvim yılının idari çalışmalarını ve “Dernek Beyannamesi”ne esas olacak mali ve sair bilgileri inceler ve “İç Denetim Raporu”nu düzenleyerek dosyasına koyar.


MADDE 41. Denetim Kurulunun Genel Kurulu toplantıya çağırma yetkisi

Denetim Kurulu gerek gördüğü hallerde, konusunu ve gerekçesini belirtmek suretiyle Yönetim Kurulundan Genel Kurulu 30 gün içerisinde Olağanüstü Toplantıya davet etmesini isteyebilir. Yönetim Kurulunun bu daveti yapmaması halinde Dernekler Kanununun ilgili hükümlerine göre hareket edilir.


G. Görevliler Kurulu (Ana Komiteler) ve Alt Komiteler

MADDE 42. Görevliler Kurulu

Dönem başlamadan altı ay önceki Aralık ayında seçilmiş Dönem Başkanı, Kulüp Liderlik Planı çerçevesinde tesis edilmiş ve Temmuz ayı başından itibaren hizmet verecek Ana Komiteleri yönetecek Komite Başkanlarını Mart ayı sonuna kadar atar ve bu komite başkanlarından oluşan bir Görevliler Kurulu oluşturur.
Uluslararası Rotary kuralları gereği Görevliler Kurulunu oluşturan 5 Ana Komite şunlardır.

Kulüp Yönetimi Ana Komitesi

Üyelik Ana komitesi

Uluslararası Rotary Vakfı Ana Komitesi

Halkla İlişkiler Ana komitesi

Hizmet Projeleri Ana Komitesi

Bu Ana Komitelerin Başkanları, Görevliler Kurulu üyesi olarak doğrudan Dönem Başkanına bağlıdırlar. Yönetim Kurulu Yedek Üyeleri, Görevliler Kurulunda görev alabilir.
Görevliler Kurulu üyeleri Bölge Asamblesine katılır ve kendi görevleri ile ilgili eğitimi alırlar. Komite Başkanlarının Bölge Asamblesine katılım ücretleri kulüp bütçesinden ödenir.

 

MADDE 43. Hizmet alanları

Kulüp beş “Hizmet Alanı”nda çalışma yapar. Bunlar Uluslararası Rotary tarafından

Kulüp Hizmetleri

Meslek Hizmetleri

Toplum Hizmetleri

Uluslararası Hizmetler

Gençlik Hizmetleri olarak belirlenmiştir.


MADDE 44. Alt Komiteler

Her dönem, Uluslararası Rotary’nin, Guvernörün ve Dönem Başkanının saptadığı hedefler ve Uluslararası Rotary’nin kural ve prensipleri doğrultusunda ve Kulüp Liderlik Planına uygun olarak Kulübün hizmet amaçlarını gerçekleştirmek için beş Ana Komite kendi çalışma hedefleri çerçevesinde gerektiği kadar “Alt Komite” oluşturmakta serbesttir.
Stratejik Planlama Kurulu’nun ve Danışma Kurulu’nun Kulüp Liderlik Planı çerçevesinde oluşturacağı dönem başı tavsiye kararları doğrultusunda Komitelerin üye sayısı ve kaç yıl görev yapacağı Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu ile Ana Komite Başkanlarınca saptanır.
Dönem içerisinde ihtiyaca göre herhangi bir zamanda ilave Alt Komiteler kurulabilir.
Dönem başında veya dönem içinde kurulan herhangi bir komitenin, dönem içerisinde görevi ve işlerliği bittiği takdirde dönem sonunu beklemeksizin, görevine Dönem Başkanı tarafından son verilebilir.
Uluslararası Rotary’nin, Uluslararası Rotary Başkanının ve Guvernörün hedefleri Dönem Başkanının, Yönetim Kurulunun, Danışma Kurulunun, Görevliler Kurulunun, Alt Komitelerin ve Dernek üyelerinin de hedefidir.


MADDE 45. Dönem Başkanının, kurulların görev sürelerinin başlangıcı ve bitişi
Dönem Başkanının, Yönetim Kurulunun asıl üyelerinin ve yedek üyelerinin, Denetleme Kurulunun asıl ve yedek üyelerinin, Görevliler Kurulunu oluşturan Ana Komite Başkanlarının, üyelerinin ve Alt Komitelerin başkanlarının ve üyelerinin görevleri - Genel Kurul Toplantısı hangi tarihte yapılırsa yapılsın - 1 Temmuz günü başlar ve bir sonraki yılın 30 Haziran gecesi sona erer.
Ancak Kulüp Liderlik Planı çerçevesinde komitelerde üç yıl için görevli seçilen üyelerin, aksine bir durum söz konusu olmadığı sürece, görevleri bir sonraki dönemde de devam eder.

 

BÖLÜM IV KULÜP LİDERLİK PLANI

 

MADDE 46. Tanım

Kulüp Liderlik Planı, Uluslararası Rotary Yönetim Kurulunun, kulüplerin güçlenmesi doğrultusunda stratejik olarak dünya çapında yaşanmış başarılı örneklerden yola çıkarak hazırladığı ve bölgelerin uygulamasını tavsiye ettiği yapılanma düzenidir. Amaç, geleceği kurgularken bugünün eksiklerini görmek ve Kulübün yapısını planlanan geleceğe uygun hale getirmek üzere değerlendirmektir. Kulüp Liderlik Planının başarılı bir şekilde uygulaması etkin bir planlama ile mümkündür.


MADDE 47. Kavramlar

Kulüp Liderlik Planında belirtilen şu konulara önem verilir.

a) Etkili bir Rotary Kulübünün öğelerini oluşturan uzun vadeli hedeflerin geliştirilmesi.
Uzun vadeli hedef olarak kulüp üye sayısının projeksiyonu ve hangi meslek sınıflarından üye kabul edileceğinin tespiti, üye muhafazasında gerçekleştirilecek projeler, yörede eksikliği hissedilen hizmet alanlarında yapılması planlanan çalışmalar, “Rotary Yarının Liderlerini Arıyor – RYLA” seminerleri, öğrenci değişimi projeleri gibi gençlik etkinliklerinin ilerideki yıllara göre planlanması, Rotaract ve Interact kulüp potansiyellerinin araştırılması ve kurulması için planlama yapılması, Uluslararası Rotary Vakfına katkı ve bağış için “Paul Harris Dostu” ve “Benefactor” sayılarının projeksiyonu, Uluslararası Rotary Vakfı eğitim programlarına gelecek yıllara göre katılımın planlaması, gelecekte kulüpte -başkanlık dahil- tüm görevlerde yer alacak üyelerin saptanmasının planlanması ve bu nedenle Bölgedeki eğitim toplantılarına katılımlarının takip edilmesi, Bölgede görev alması yararlı görülen üyelerin Bölge Liderlik Semineri gibi eğitimlere katılımlarının sağlanması ve devamında Guvernör Yardımcıları aracılığı ile Bölgede oluşan komitelerde görevlendirilmelerinin takibi gibi somut değerler belirlenir.
b) Uzun vadeli hedefleri destekleyecek yıllık hedeflerin tespiti.
Stratejik Planlama Kurulunda ve Danışma Kurulunda tespit edilen uzun vadeli hedeflerin ilk dilimi olan birinci yıl hedefleri uzun vadeli hedefler ile uyumlu olarak tespit edilir.
c) Üyelerinin etkinliklerden haberdar olması ve kendilerini etkinliklerin içinde hissetmelerinin sağlanması.
Kulüp Liderlik Planının önemli yönlendirmesi Kulüp üyelerinin doğrudan etkinlikler içine alınması, görevlendirilmeleri, sürekli bilgilendirilmeleridir. Bu nedenle, kulüp üyeleri yazılı olarak ve somut taleplerle görevlendirilir veya hizmetin tarifi ve mevcut durumu ile gelişmeleri hakkında sürekli yazılı bilgilendirme yapılır. Tüm üyelerin katılımını organize ederek hizmet projelerinin sahasında uygulama toplantıları yapılır. Katılımı aktif olmayan üyelerden hizmet ile ilgili fikir ve deneyim desteği istenerek bilgilendirilir ve aktif olmasına çalışılır.
d) Kulüp içinde ve Bölgede tesis edilen iletişimin kullanılabilir olmasının temini.
İletişim, etkili olabilmenin kilit noktası olduğundan, Bölge Kılavuzunun hazırlanmasında kulüp sayfasında yer alacak kulüp üyelerinin telefon numaraları, e-posta adresleri ve anlaşılabilir meslek sınıfları doğru olarak düzenlenir ve Bölgeye bildirilir. Bölge Kılavuzu tüm kulüplerin üyelerine dağıtılır. Kulüp komiteleri ile eşleşen Bölge komiteleri arasındaki haberleşmenin kesintisiz sürdürülmesi sağlanır. Dönem Başkanı, doğrudan kendisine ulaşan herhangi bir komite duyurusunu derhal ilgili kulüp komitesine ulaştırır.
e) Yıldan yıla liderlik çalışmalarının sürekliliğinin temini.
Liderliğin sürekliliği iki ayrı çalışma olarak algılanır. Öncelikle gelecek dönemlerde kulübün başkanlığını üstlenmesi beklenen üyelerin tespiti ve bu göreve hazırlanmaları için mevcut kulüp yönetiminde ve komitelerinde görevlendirilmeleri planlanır. Bunun için Danışma Kurulu kulübün önündeki 3 ila 5 yıllık projeksiyonunda başkan olarak görevlendirilecek üyeleri belirli bir metot çerçevesinde - iş durumlarına göre veya kulüpte aldığı görevlere göre değerlendirmelerle - tespit eder, kendileriyle görüşerek mutabakat sağlar ve “kulüp başkanı kariyer planlaması”nı gerçekleştirir. Ayrıca liderlik planlaması komiteler bazında gerçekleştirilerek, yönetimlerin yıllık değişimine karşın, kulüp komitelerinin üyeleri üç yıllık süre için görevlendirilir ve bir önceki yıl komitede üye olarak görev alan Rotaryen bir sonraki yıl komite başkanlığı görevine gelmeden önce görev alanını tanıyarak faaliyetlerde sürekliliği sağlar.
f) Düzenli dostluk ve arkadaşlık fırsatlarının yaratılması.
Kulüplerin etkinliği, üyelerin birbirlerine yakınlığı, dostluğu ve kulüp içerisinde oluşan arkadaşlıklarına bağlı olduğundan dostluk arttırıcı program ve projeler uygulanır.
g) Üyelerin çalışmalara aktif katkılarının temini.
Kulüp içerisinde görev dağılımında, tüm üyelerin iş durumuna, mesleki deneyimine, iş çevresine, istekliliğine ve kulüpteki kıdemine göre hizmetlerde yer alması sağlanır.
h) Düzenli ve sürekli eğitim uygulaması.
Kulüp gerek kendi içinde ve gerek “Rotary Eğitim Enstitüsü” destekli ve önceden programlanmış bir düzen içinde üyeleri ve özellikle yeni üyeleri kapsayan Rotary bilgilerini tazelemek imkanı veren “Rotary Bilgileri Eğitim Toplantıları” organize eder.


MADDE 48. Uygulama

Kulüp Liderlik Planı, dönemsel değil sürekli uygulanacak bir Kulüp Yönetim Sistemi olduğundan uygulama adımları, uygulama zamanlamaları ve uygulama komiteleri için ilgili Bölge yayınları esastır.

 
MADDE 49. Olağan Toplantı

 

BÖLÜM V TOPLANTILAR

 

A. Olağan Toplantılar

Ana Tüzüğün ..... Maddesi gereği ve Uluslararası Rotary kural ve prensiplerine göre Kulüp, üyelerinin mutabakatı ve Yönetim Kurulunun kararı ile haftanın belli bir gününde ve saatinde adresi belli bir yerde “Olağan Toplantı”lar yapar.
Kulübün Olağan Toplantıları ....... günleri saat .............. arasında ................................ ..................adresinde yapılır.
Kulübün Olağan Toplantısının mutat yerinin ve/veya zamanının değiştirilmesi gerektiğinde, Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu araştırma yapar/yaptırır, alternatif tespit eder/ettirir, bütün üyelere yazılı olarak bildirir, bildirimden en az 15 gün sonraki Olağan Toplantının gündemine alır. Olağan Toplantıda yer ve/veya zaman değişikliği müzakere edilerek katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu ile karara bağlanır.
Üyeler Olağan Toplantılara katılmakla yükümlüdür. Toplantılara katılmayanlar hakkında Uluslararası Rotary’nin ve bu İç Tüzüğün devam kurallarına göre işlem yapılır.


MADDE 50. Olağan Toplantılara istisna uygulamalar

Dönem Başkanı ve Yönetim Kurulu 49. Maddeye istisna olmak üzere toplantıları aşağıdaki şekillerde uygulayabilir.
. a) Olağan toplantı yeri ve zamanından farklı olarak üyeler ve eşleri ile birlikte başka yerde ve zamanda toplantı yapmak.

. b) Proje uygulamaları nedeniyle proje mahallinde toplantı yapmak.

. c) Elektronik alt yapı olanak verdiği takdirde uygun olabilecek Olağan Toplantıları
biraraya gelerek yüz yüze değil üyelerin işyerlerinden katılmaları suretiyle
telekonferans şeklinde yapmak.

. d) İsteyen üyelerin Olağan Toplantılara telekonferans yoluyla katılmalarını sağla
mak.

Ancak Olağan Toplantılar ayda iki defadan az olamaz.

 

MADDE 51. Olağan Toplantının zorunlu iptaliYönetim Kurulu, resmi tatile rastlaması, üyelerden birinin ölümü, yörenin tümünü etkileyen bir hastalık veya doğal afet nedenleriyle bu tarih ve hallere isabet eden Olağan Toplantıyı iptal edebilir.


MADDE 52. Olağan Toplantının başka bir nedenle iptali

 

Dönem Başkanı, kendi takdiri ile önceden üyelerini, Guvernörü ve Bölgeyi bilgilendirmek suretiyle ve geçerli bir gerekçe ile her hangi bir Olağan Toplantıyı iptal edebilir.
Bu iptal uygulaması, Yönetim Kurulunun görev dönemi içerisinde dörtten fazla olamaz. Ayrıca hiçbir şekilde arka arkaya üçten fazla Olağan Toplantı iptal edilemez.


MADDE 53. Olağan Toplantının ortak düzenlenmesi

 

Kulüp diğer Rotary kulüpleri ile ortak toplantı düzenleyebilir.
Toplantı, Kulübün Olağan Toplantısına diğer Rotary Kulübünün katılımı suretiyle oluyorsa, Olağan Toplantı uygulama usulü geçerlidir.
Kulüp, diğer Rotary Kulübünün Olağan Toplantısına katılıyor ise Kulübün o hafta yapılması gereken Olağan Toplantısının günü ve saati değiştirilmiş olur.
Ortak toplantı her iki kulübün Olağan Toplantılarından her hangi birisinde değil de başka bir tarih ve saatte ve başka bir yerde yapılıyor ise buna göre hareket edilir.


B. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

MADDE 54. Olağan Genel Kurul Toplantısı

 

Kulüp her yıl Aralık ayı içerisinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapar. Bu toplantı Aralık ayından önceki veya sonraki ayda yapılamaz.
Olağan Genel Kurul Toplantısının birincisinde yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 7 gün ile 60 gün arasında bir tarihte yapılmak üzere belirlenir.
Olağan Genel Kurul Toplantısının yapılış şekli Tüzüğün 12. Maddesinde belirtildiği gibidir.


MADDE 55. Gündeme madde ilavesi veya gündem sıralamasının değiştirilmesi

 

Olağan Genel Kurul Toplantısına katılan üyelerin en az onda birinin toplantıda görüşülmesini istedikleri konuyu içeren veya gündem maddelerinin sıralamasını değiştiren yazılı ve imzalı önergeleri Genel Kurul Başkanlık Divanına sunmaları halinde Divan Başkanı, gündem görüşülmeye başlamadan önce bu önergeleri Genel Kurula duyurarak oya sunar. Kabulü halinde gündeme ilave eder, gündem sıralamasını değiştirir.
Değişikliğe uğrasın veya uğramasın Gündem, Divan Başkanı tarafından oya sunularak kabul edildikten sonra görüşmelere başlanır.
Tüzükte değişiklik yapılmasının istenmesi halinde Tüzüğün 20. Maddesinde yer alan Tüzük tadili ile ilgili hükümler, Fesih ve Tasfiye talebi halinde Tüzüğün 21. Maddesinde yer alan Fesih ve Tasfiye ile ilgili hükümler dikkate alınır.


MADDE 56. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı

 

Yönetim kurulunun veya Denetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya üyelerin beşte birinin yazılı isteği üzerine Genel Kurul, Yönetim Kurulunca başvuru tarihinden itibaren en geç 30 takvim günü içinde Olağanüstü Toplantıya çağırılır.

Bunun için Yönetim Kurulu
a. Kendisinin gerek gördüğü,

b. Denetim Kurulunun kendisine yazılı başvurusu ile talep ettiği,

c. Üyelerin beşte birinin kendisine yazılı başvurusu ile talep ettiği

konuyu toplanarak görüşür ve Karar Defterine karar olarak yazar. Bu kararda Genel Kurulun Olağanüstü Toplantısına önerilecek olan konu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı gündem maddesi veya maddeleri olarak belirtilir.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı usul ve işlemleri Olağan Genel Kurul Toplantısı usul ve işlemlerinin aynısıdır.
Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında yalnız ilan edilen gündem görüşülür. Gündeme herhangi bir ilave yapılamaz.


MADDE 57. Yeter Sayı

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında kararlar, toplantıya katılan üyelerin oy çokluğu ile alınır.
Ancak
a. Tüzük değişikliği,

b. Kulübün fesih ve tasfiyesi

kararlarında Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantısına katılan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu zorunludur.


MADDE 58. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarında yasal süreler.

 

Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantılarının yapılmasında önce ve sonra, ilgili yasa ve yönetmeliklerle belirlenmiş sürelere kesinlikle uyulur.
a. Genel Kurul Toplantısından en az on beş gün önce toplantının zamanı ve yeri ile gündem yazılı olarak veya elektronik posta ile veya gazete ilanı ile üyelere duyurulur.

b. Genel Kurul Toplantı gününden sonraki 30 takvim günü içerisinde Kanun ve Yönetmelik gereği ilgili evrak bilgi için mahallin en büyük mülki amirliğine imza mukabili teslim edilir.

c. Tüzüğün tamamen veya bazı maddelerinin değiştirilmesi halinde Tüzük yeni şekliyle derhal işleme konulur ve gündemdeki sırasından sonraki maddeler bu değişikliğe göre görüşülür. Tüzük değişikliği toplantıdan sonraki 30 takvim günü içerisinde, yukarıda (b) paragrafında belirtildiği gibi, kanuna uygunluğunun incelenmesi yapılmak üzere İl Dernekler Müdürlüğüne verilir.


C. Komite Toplantıları

MADDE 59. Komiteler

Kulüp Liderlik Planına uygun olarak Uluslararası Rotary’nin, Guvernörün ve Dönem Başkanının hedefleri doğrultusunda ve Uluslararası Rotary’nin prensipleri çerçevesinde kurulan Ana Komiteler ve Alt Komiteler dönem öncesi hazırlık amacı ile ve dönem içinde hizmet üretmek üzere, görevleri ve konuları gereği zamanını kendileri saptayarak toplantılar yapar. Dönem Başkanı bu toplantılara her zaman katılabileceği gibi, gerek gördüğünde komiteleri toplantıya çağırabilir.

D. Ocakbaşı Toplantıları

MADDE 60. Ocakbaşı Toplantılarının amacı

Rotary’nin amaçlarından olan tanışıklığın geliştirilmesi, üyelerin birbirini daha iyi tanıması, yeni üyelerin Kulübe uyumunun sağlanması, etkin hizmet projelerinin tartışılması ve üretilmesi için Ocakbaşı Toplantıları yapılır. Ocakbaşı Alt Komitesi bu toplantıların programını yapar, üyeleri bu toplantılara katılmaları için teşvik ve takip eder.


MADDE 61. Ocakbaşı Toplantısının yapılışı

Ocakbaşı Komitesinin düzenlediği programa ve guruplara göre yapılan Ocakbaşı Toplantılarının, davet eden Rotaryenin iş yerinde veya evinde yapılması tercih edilir. Davet eden Rotaryen Ocakbaşı Toplantısını bu yerlerin dışında yapmak isterse dış etkenlerin etkilemeyeceği müstakil bir mahal seçilir.
Ocakbaşı Toplantısında muhakkak en az bir Rotary konusunun görüşülmesi ve davet eden Rotaryenin bu konuyu, görüşmelerin özeti ile varsa önerileri ve katılanların adlarını içeren toplantı tutanağını düzenleyerek Ocakbaşı Komitesine sunması zorunludur.
Ocakbaşı Toplantılarına Rotaryen eşleri katılabilirler.


E. Kulüp Asambleleri

MADDE 62. Kulüp Asamblelerinin amacı ve zorunluluğuUluslararası Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri doğrultusunda, Kulübün yaptığı ve yapacağı dönem hazırlıklarının, Kulüp Liderlik Planı hedeflerinin, planlamaların, projelerin yürütülmesinin ve tamamlanmasının saptanması ve takibi ile sonuçlandırılmasını görüşmek, tartışmak, izlemek amacıyla Kulüp bünyesi içinde Kulüp Asambleleri yapılması zorunludur.


MADDE 63. Kulüp Asambleleri ve yapılma zamanları

 

Kulüp bir dönem için 6 adet Asamble yapar.
a. Birinci Kulüp Asamblesi. Dönem başlamadan evvel ve Bölge Asamblesinden sonraki bir ay içerisinde yapılır. Kulüp Liderlik Planı çerçevesinde, Uluslararası Rotary’nin ve Guvernörün hedefleri görüşülerek Kulübün yapacağı projeler ve hizmetler saptanır.

b. İkinci Kulüp Asamblesi. Temmuz ayı içinde yapılır. Birinci Kulüp Asamblesinde saptanan hedeflerin değerlendirilmesi ile komitelerin çalışma programları görüşülerek yapılacak hizmetler belirlenir.

c. Üçüncü Kulüp Asamblesi. Eylül ayı ile Aralık ayı sürecinde, Guvernör Yardımcısının katılmasıyla Dördüncü Kulüp Asamblesine hazırlık yapmak üzere gerçekleştirilir.

d. Dördüncü Kulüp Asamblesi (Resmi Asamble). Guvernörün katıldığı Kulüp Asamblesidir. Bu Kulüp Asamblesinde dönem başından itibaren sonuçlandırılan projeler, üzerinde çalışılan projeler, ileriye dönük planlanan projeler görüşülür.

e. Beşinci Kulüp Asamblesi. Ocak veya Şubat ayları içerisinde yapılır. Planlanmış ve gerçekleştirilmiş projelerin durum değerlendirmesi yapılır.

f. Altıncı Kulüp Asamblesi. Bölge Konferansından hemen sonra ve dönem bitiminden önce yapılır. Hizmetlerin son durumu gözden geçirilir, dönem faaliyet raporunun içeriği saptanır.

 

MADDE 64. Kulüp Asamblelerinin yapılma şekli

 

Kulüp Asambleleri tercihan Olağan Toplantı zamanından iki saat önce yapılır. Olağan Toplantı içinde de yapılabilir.
Dönem başlamadan önce yapılacak olan Birinci Kulüp Asamblesi için Gelecek Dönem Başkanı Dönem Başkanı ile mutabık kalarak bir toplantı günü saptar. Dönem Başkanı toplantıyı açtıktan ve duyurularını yaptıktan sonra sözü Gelecek Dönem Başkanına verir ve Gelecek Dönem Başkanı Birinci Kulüp Asamblesini yapar. Kulüp Asamblesinin bitişinden sonra Dönem Başkanı usulüne göre toplantıyı kapatır.
Kulüp Asamblelerine Dönem Başkanı, Yönetim Kurulu üyeleri, Görevliler Kurulu üyesi Ana Komite Başkanları ve Komite üyeleri katılır. Yeni üyelerin Kulüp Asamblelerine katılması sağlanmalıdır.
Kulüp Asamblelerinde komiteler çalışmaları ile ilgili bilgileri rapor halinde sunarlar.
Guvernörün katıldığı Dördüncü Kulüp (Resmi) Asamblesinin uygulama yöntemi “Bölge Guvernörünün Katılacağı Kulüp Asamblesi Yönetmeliği”nde belirtildiği şekilde yapılır.


F. Bölge Toplantıları

MADDE 65. Başkanlar Eğitim Semineri


Gelecek Dönem Başkanının, dönem başlamadan önce düzenlenen Bölge “Başkanlar Eğitim Semineri”ne katılması zorunludur. Herhangi bir nedenle Gelecek Dönem Başkanının Başkanlar Eğitim Seminerine ve daha sonrasında düzenlenebilecek telafi Seminerine katılmaması/katılamaması hallerinde başkanlık yapamaz.
Bu seminerde Bölge Rotary kulüplerinin bütün Gelecek Dönem Başkanlarına Uluslararası Rotary’nin ve Gelecek Dönem Guvernörünün dönem hedefleri açıklanır. Bununla ilgili çalışma planları tartışılır, hedefler belirlenir. Bölge Rotary kulüplerinin bütün Gelecek Dönem Başkanlarına Rotary prensipleri ve kulüp yönetimi konularında bilgi ve doküman verilir.


MADDE 66. Bölge Asamblesi

 

Gelecek Dönem Başkanı, Gelecek Dönem Guvernörünün dönem başlamadan önce düzenlediği Bölge Asamblesi’ne katılmak zorundadır.
Bu Asambleye, Gelecek Dönem Başkanından başka Sekreter, Sayman, komite başkanları ve son iki yılda kazanılmış yeni üyelerin katılması zorunludur. Kulübün tüm üyeleri Bölge Asamblesi’ne katılabilir.
Bölge Asamblesi’nde Uluslararası Rotary’nin ve Gelece Dönem Guvernörünün hedefleri ve mesajları ile kulüplerin gerçekleştirmeyi planladıkları projeleri görüşülür.
Bölge Asamblesi’ne katılanlara Rotary prensipleri, kulüp yönetimi, bütçe, Bölge içi iletişim, kaynak geliştirme, komitelerin oluşumu ile proje hazırlama ve geliştirme konularında prensipler, politikalar, yöntemler, hareket planı geliştirmek ve uygulamak, takım çalışması, bilgi kaynakları, problem çözümü konularında eğitim verilir.

MADDE 67. Bölge Konferansı

 

Dönem sonundan önce Dönem Guvernörü Bölge Konferansı düzenler. Bu Konferansta Bölge Rotary kulüplerinin dönem içerisinde gerçekleştirdikleri ve devam eden projeleri ve çalışmaları
değerlendirilir. Bölgenin ve kulüplerin hedefleri ile alınan sonuçlar görüşülür. Başarı ödülleri verilir.
Bölge Konferansı’na özellikle Dönem Başkanlarının, bütün Bölge Rotary kulüplerinin Sekreterleri, Saymanları, Komite Başkanları ve son iki yılda kazanılmış yeni üyelerin katılımının yanısıra bütün üyelerin katılması teşvik edilir.


G. Uluslararası Rotary Toplantıları

MADDE 68. Uluslararası Rotary Konvansiyonu, Enstitüler, Başkanlık Konferansları

Uluslararası Rotary’nin her yıl düzenlediği “Uluslararası Rotary Konvansiyonu”na ve her yıl yöresel olarak düzenlenen Uluslararası Rotaty Zone Enstitülerine, Uluslararası Rotary Başkanlık Konferanslarına Rotaryenlerin katılması tavsiye edilir.

MADDE 69. Giriş Aidatı


BÖLÜM VI. GELİRLER VE GİDERLER, DEFTERLER VE KAYITLAR


A. Gelirler

Kulübe kabul edilen ve katılan her yeni üye Tüzüğün 15. Maddesine göre Genel Kurul tarafından saptanmış olan giriş aidatı miktarını ödemekle yükümlüdür.
Bu giriş aidatı, Yönetim Kurulunun teklifiyle Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündemine konulmak suretiyle görüşülerek, artırılmak veya azaltılmak suretiyle, değiştirilebilir veya alınmaması yönünde karar verilebilir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar derhal yürürlüğe girer.
Kulübe kabul edilen ve katılan yeni üyeden tahsil edilen giriş aidatı miktarı bu üyenin “Üye Defteri”ndeki kendine ait sayfasında ödemeler bölümüne, “Alındı Belgesi” tarih ve numarası ile miktarı belirtilerek, kaydedilir.
Yönetim Kurulu Kulübe katılan yeni üyelerin bazılarından giriş aidatı almayabilir veya giriş aidatı miktarını istisnai olarak azaltabilir. Bunun için Yönetim Kurulunun Genel Kurulun onayını almasına gerek yoktur.
Kulüpten istifa etmiş bir üyenin tekrar üyeliğe dönmesi halinde bu üyeden giriş aidatı alınmaz.
Bu İç Tüzüğün 12. Maddesinde belirtilen hallerde bir başka Rotary Kulübünden ayrılarak Kulübe katılan üyeden giriş aidatı alınmaz.

 

MADDE 70. Yıllık Aidat

Her üye Türk Medeni Kanununun ve Dernekler Kanununun hükmü ve Tüzüğün 15. Maddesi gereğince Yönetim kurulunca önerilen ve Genel Kurul tarafından saptanan yıllık üyelik aidatını ödemekle yükümlüdür.
Bu aidat, Yönetim Kurulunun teklifiyle Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantı gündemine konulmak suretiyle görüşülerek, artırılarak veya azaltılarak değiştirilebilir. Olağan veya Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında alınan karar derhal yürürlüğe konur.
Her dönem, üyenin ödediği yıllık aidat için düzenlenen “Alındı Belgesi”nin tarih ve numarası ile ödenen miktar “Üyelik Defteri”nde üyenin kayıtlı bulunduğu sayfadaki ödemeler bölümüne kaydedilir.
Yıllık aidat, dönem içerisinde aylık taksitler halinde de ödenebilir.


MADDE 71. Olağan Toplantı yemek ücreti

Üyeler Olağan Toplantılardaki yemek ücretini ödemekle yükümlüdür. Yemek ücreti Yönetim Kurulunun teklifi ile Olağan Toplantıda üyelerin alacağı karara göre, üyelerden her toplantıda alınacağı gibi, yıllık veya aylık da tahsil edilebilir.
Önceden tahsilat halinde, bir üyenin Kulübün Olağan Toplantısına geçerli bir sebeple katılamaması ve bunu telafi için başka bir Rotary Kulübünün Olağan Toplantısına katılarak orada yemek ücreti ödemiş olması ve devam kartı getirmesi halinde, bir sonraki ayın yemek ücreti kendisinden o kadar eksik tahsil edilir.
Olağan Toplantıya gelmeyen ve başka bir Rotary Kulübünün Olağan Toplantısına katılmayan üyenin yemek ücreti kendisine iade edilmez, bir sonraki ayın ödemesinden tenzil edilmez.
İç Tüzüğün 16. Maddesinde belirtilen “Olağan Toplantılara Devamdan Muaf Üye”lerden sadece katıldıkları Olağan Toplantı yemek ücreti alınır.
Kulübün Olağan Toplantısına katılan konuklar yemek ücreti öder.
Konuşma yapmak, konferans vermek üzere veya bir proje uygulaması dolayısıyla özel olarak davet edilmiş olan konuklardan yemek ücreti alınmaz.
Görevleri gereği kulübü ziyaret eden Bölge Görevlilerinden yemek ücreti alınmaz.
Yemek ücretinin miktarı Olağan Toplantının yapıldığı yer ile varılan anlaşma gereği değiştirilir.

 

 


MADDE 72. Diğer gelirler

Kulüp gelir getirici konferanslar, seminerler, gösteriler, geziler, yayınlar, piyango, eğlence, balo, konser, sergi, kermes, spor yarışmaları, yemekler ve benzeri etkinlikler düzenler.
Üyelerin ve üçüncü şahısların veya kurumların Kulübe yaptığı bağışlar, banka hesaplarından elde edilen mali gelirler diğer kaynaklardır.
Kulübün demirbaş mallarının üçüncü şahıslara satılmasından veya kiralanmasından veya hizmete sunulmasından, taşınmaz mallarının satışından gelir elde edilir.
Taşınmaz malın satışı için Genel Kurul Toplantısında karar alınarak Yönetim Kuruluna yetki verilmesi zorunludur.


MADDE 73. Alındı Belgesi ve Makbuz

“Alındı Belgeleri” Yönetim Kurulu kararıyla basım evlerinde bastırılır.
Alındı Belgeleri cilt ve seri numaraları belirtilmek suretiyle “Alındı Belgesi Defteri”ne işlenir. Her “Alındı Belgesi” cildi kime teslim ediliyorsa “Alındı Belgesi Defteri”ndeki belirtilen yere imzası alınır.

Kullanılan “Alındı Belgesi” cildinin koçanlarının diğer muhasebe evrakı ile birlikte on yıl süreyle saklanması zorunludur.

Bütün gelirler, “Alındı belgesi” düzenlenmek suretiyle Bilanço defterlerine kaydedilir. Ödemeyi yapan kişinin TC Kimlik numarasının Alındı belgesi üzerine yazılması zorunludur.

Kulübün gelirleri için “Alındı Belgesi” düzenlenir. Kulüp gelirlerinin bankalar aracılığı ile toplanması halinde banka dekontu veya hesap özeti gibi belgeler kanunen geçerlidir. Bu belgelerle yapılan tahsilat için ayıca “Alındı Belgesi” düzenlenmez.

Yapılan bağışlar nakden ödeme, kredi kartı ile ödeme veya benzeri gibi hangi yöntemle yapılırsa yapılsın ödemeyi yapan adına “Alındı Belgesi” düzenlenmesi ve ödeme tutarının açıklaması ile birlikte Bilanço defterlerine kaydedilmesi zorunludur.

Üçüncü şahıslardan ve kuruluşlardan yardım toplamak amacı ile kalabalık yerlerde yapılacak yaygın uygulamalarda tahsilatın çabuk olması amacı ile çok sayıda kullanılacağı hallerde “makbuz” düzenlenebilir. Makbuz ile gelir toplamada Yardım Toplama Hakkında Kanun hükümlerine göre hareket edilir. Makbuzla elde edilen gelirler Bilanço defterlerine kaydedilir.


B. Giderler

MADDE 74. Giderler - İdari


İdari giderler kulübün mal varlığına, demirbaşlarına, görevli çalıştırmasına ve sair özel durumuna göre bina bakım ve onarımı, bina işletmesi, kırtasiye ve basılı malzeme, büro teçhizatının gereksinimleri, posta, çalıştırılan personelin ücreti, vergisi sigorta primi ve benzeri giderlerdir.


MADDE 75. Giderler - Proje

Kulübün bir dönem içerisinde yapmayı planladığı projeler için öngördüğü giderlerdir. Dönem başlamadan önce, 1 Temmuz tarihinde Bölgeye sunulacak olan ve Kulübün bir yıllık çalışma planı mahiyetinde olan “Etkili Rotary Kulüpleri Planlama Rehberi”nde belirtilen çalışmaları içerir.


MADDE 76. Giderler - Özel

Kulüp, “Rotary” adını kullandığı, Rotary Prensiplerini uyguladığı, bu sebeple gerekli yasal işlemleri yerine getirmek suretiyle uluslararası ilişki kurarak Uluslararası Rotary’nin üyesi olduğu için, Uluslararası Rotary’nin Tüzüğü, İç Tüzüğü ve Yöntem El Kitabında öngördüğü kuralları kabul etmiştir. Bu nedenle Kulüp her yıl
a. Uluslararası Rotary aidatını ödemekle,

b. Uluslararası Rotary Yasama Konseyi giderlerine iştirakle,

c. Bölge Bütçesine aidat ödemek ve katkıda bulunmakla,

d. Üyelerini Türkiye’de ‘Rotary’ veya Uluslararasında ‘Rotarian’ Dergisine üye
yapmakla,

yükümlüdür.
Uluslararası Rotary’nin aidatı, Uluslararası Rotary Yasama Konseyi giderlerine iştirak ve diğer ödentileri, Uluslararası Rotary tarafından talep edildiği şekil ve şartlarla zamanında yerine getirilir.
Bölge Bütçesi, dönem başlamadan Bölge Asamblesi’nden bir ay önce Gelecek Dönem Guvernörü tarafından kulüplerin Gelecek Dönem Başkanlarına bildirilmek, başkanın uygun göreceği yöntemle kulüpte görüşülmek ve en geç Bölge Asamblesi’nde ve daha sonra Federasyon (Bölge) Genel Kurulu Toplantısında oylanmak suretiyle kabul edilerek yürürlüğe girer. Guvernör, Bölge Bütçesi fasılları arasında aktarma yapmak yetkisine sahiptir.
Rotary Dergisi ücreti her üye için ödenir.
Olağan Toplantılarda yapılan ikram ve yenen yemek bedelleri ile salon kirası üyelerden ve konuklardan alınan yemek ücretlerinden karşılanır.
Bu amaçlarla tahsil edilen ücret ve ödenen miktar bütçede ayrı kalemler halinde belirtilir. Yapılan gider karşılığında gerekli belge alınır ve Bilanço defterlerine kaydedilir.

 

MADDE 77. Gider evrakı

Yapılan bütün giderler için gerekli belgelerin alınması zorunludur. Bu belgeler fatura, makbuz, banka dekontu şeklinde olur. Gider evrakı dosyalanarak saklanır.

 


Madde 78. Tahmini Bütçe

Yönetim Kurulu, Aralık ayında yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısından önce gelecek dönemin gelir ve giderlerini öngören bir “Tahmini Bütçe” hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunar. Genel Kurul Toplantısında görüşülen “Tahmini Bütçe” onaylandıktan sonra bir sonraki dönem için yürürlüğe girer. Aralık ayında seçilerek takip eden Temmuz ayı başında göreve başlayacak Yönetim Kuruluna bütçe fasılları arasında aktarma yapmak yetkisi de verilir. Gelir ve giderler hesaplanarak “Tahmini Bütçe”ye konur.


C. Defterler

MADDE 79. Defterler ve Kayıtlar

Kulüp aşağıdaki defterleri bulundurmak ve tutmakla yükümlüdür.
a. Üye Kayıt Defteri

b. Karar Defteri

c. Gelen ve Giden Evrak Defteri

d. Bilanço (Defteri Kebir, Yevmiye Defteri, Envanter Defteri)

e. Alındı Belgesi Defteri

Üye Kayıt Defteri, Karar Defteri, Gelen ve Giden Evrak Defteri Sekreterin sorumluluğundadır. Bilanço usulü defterler, Alındı Belgesi Defteri Saymanın sorumluluğundadır.
Sekreter ve Sayman, kendi konuları ile ilgili dosyaları düzenlemek, ilgili evrakı dosyalamak ve muhafaza etmekle yükümlüdürler.


MADDE 80. Üye Kayıt Defteri

Kulübe kabul ediliş sırasına göre üyelerin bilgileri “Üye Kayıt Defteri”ndeki sayfasına fotoğrafı konulmak suretiyle kaydedilir. Üye Kayıt Defterindeki üyeye ait sayfaya TC Kimlik numarasının, baba ve anne adlarının, diğer gerekli bilgilerin yazılması kanuni zorunluluktur.
Üyenin giriş aidatı ve her yıl ödediği yıllık aidat için düzenlenen “Alındı Belgesi”nin tarih ve numarası ile alınan miktar üyeye ait sayfanın ilgili bölümüne kaydedilir. Sekreter bu bilgileri Saymandan temin eder.
Üyenin Kulüpten ayrılması halinde, çıkışı ile ilgili Yönetim Kurulu Kararının tarih ve numarası ile ayrılma nedeni üyeye ait sayfanın ilgili bölümüne kaydedilir.
Kulüpten istifa ederek ayrılan üyenin tekrar Kulübe kabulü ve yeniden üye olması halinde, yeni bir sayfa açılmaz, üyenin eski sayfasına gerekli açıklama yazılarak bu sayfa ve üye numarası aynen
Üye Kayıt Defteri Kulübün kuruluşundan itibaren muhafaza edilir. Üye Kayıt Defteri’nin sayfalarının dolması halinde bir sonraki defter bir önceki defterin devamı olarak ve üye numarası sırasına devam edilmek suretiyle kullanılır.
Üye Kayıt Defteri dönemden döneme yeniden düzenlenmez. Ancak Üye Kayıt Defteri’nin yıpranmış olması, okunaksız duruma gelmesi halinde Yönetim Kurulunun kararı ve Karar Defterine kaydedilmesi suretiyle yeni defter düzenlenir ve eski defterdeki bütün bilgiler yeni deftere aynen aktarma edilerek eski defter imha edilebilir.
Üye ile ilgili evrak ayrı bir Üye Dosyasında, üye sıra numarasına göre muhafaza edilir.


MADDE 81. Karar Defteri

Karar Defteri, Kulübün çalışmalarının tutanağı ve raporu niteliğindedir. Kulübün kuruluşundan itibaren tutulan Karar Defterleri Kulüp arşivinde muhakkak muhafaza edilir. Kulübün geçmiş dönemlerdeki çalışmaları bu defterden takip edilir. Karar Defteri’ne kararlar, ilerideki dönemlerde gerektiğinde bilgi alınabilecek ve yararlanılabilecek şekilde, açık ve ayrıntılı olarak yazılır.
Karar Defteri’nin sayfaları dolmadan yeni defter kullanılmaz. Defter sayfaları dolduktan sonra noter onaylı veya İl Dernekler Müdürlüğü onaylı yeni defter kullanılır.
Kararların sıra numarası takvim yılına göre, önce yıl ve sonra sıra numarası şeklinde yazılır (2017/01, 2017/02 ...... 2018/01, 2018/02 gibi).
Karar Defteri’ne kararlar el yazısı ile yazılır. Son madde ile imza bölümü arasında boşluk bırakılmaz. Matbu yazılmak suretiyle ve sayfa yapıştırmak şekli uygulanıyor ise bu sayfaların dönem başında Noter veya İl Dernekler Müdürlüğü tarafından tasdiki gerekir.


MADDE 82. Gelen ve Giden Evrak Defteri

Gelen ve Giden Evrak Defteri’nin “Gelen” bölümüne Kulübe gelen yazıların tarih ve varsa numarası ile geldiği yer ve konusu yazılır, sıra numarası verilir. Gelen evrak ayrı bir dosyada bu numara sırasına göre saklanır.
Gelen ve Giden Evrak Defteri’nin “Giden” bölümüne Kulüpten gönderilen yazıların tarihi, gittiği yer ve konusu yazılır, sıra numarası verilir. Giden evrak ayrı bir dosyada bu numara sırasına göre saklanır.


MADDE 83. Muhasebe usulü

Kulüp bütçesi usulüne göre düzenlenen defterlere kaydedilir.

a. Gelirler
Defterlerde “Gelir” bölümüne sıra numarası, tarih, ödemeyi yapan kişi veya kuruluşun adı ve ödemenin açıklaması ile bunun için düzenlenen “Alındı Belgesi”nin numarası ve tahsil edilen miktar yazılır.
Dönem başlangıcında sıra numarası (1)den itibaren başlatılır.
“Alındı Belgesi” düzenlemeden veya banka dekontu olmadan defterlere gelir yazılamaz.
Gelirin defterdeki sıra numarası “Alındı Belgesi” koçanındaki ilgili “Alındı Belgesi” sayfası üzerine not olarak yazılır.

b. Giderler
Defterlerde “Gider” bölümüne sıra numarası, gider karşılığı alınan fatura, makbuz, dekont, gider pusulası, gider tutanağı ve bu gibi evrakın tarihi, varsa numarası, bu evrakı veren kişi veya kuruluşun adı ile gider konusu ve ödenen miktar yazılır.
Dönem başlangıcında sıra numarası (1)den itibaren başlatılır.
Giderin defterdeki sıra numarası gider evrakının üzerine yazılır ve bu evrak ayrı bir dosyada saklanır.


MADDE 84. Alındı Belgesi Defteri

Matbaaya bastırılan “Alındı Belge”leri seri numaraları ile “Alındı Belgesi Defteri”ne kaydedilir.
Para tahsil etmeye ve “Alındı Belgesi”ni imzalamaya yetkili kılınan kişiler, kendilerine zimmetlenen “Alındı Belgesi” cildini teslim aldıklarında bu defterdeki kaydının ilgili bölümünü imzalamak zorundadırlar. Cildin kullanılıp bitmesi halinde, dip koçan ayni şekilde defterdeki yeri imzalanmak suretiyle görev yapmakta olan Saymana iade edilir.


MADDE 85. Dosyalar ve demirbaşlar

Üyelerin evrakını içeren Üye Dosyası, yazışmaları içeren Gelen Evrak Dosyası ile Giden Evrak Dosyası, giderleri içeren Gider Evrakı Dosyası, Kulübün projeleri ve çalışmaları dolayısıyla düzenlenen dosyalar ve malzeme, Kulübün demirbaş eşyası uygun bir yerde saklanır. Bu doküman ve malzemenin saklanmasında Sekreter ve Sayman sorumludur.

 

MADDE 86. Devir ve Teslim Tutanağı

Aralık ayında Olağan Genel Kurul Toplantısından sonraki Temmuz ayının başında veya Yönetim Kurulunun dönem sonunu beklemeden görevden ayrılması halinde yapılacak Olağanüstü Genel Kurul Toplantısından sonra görevi devredecek Yönetim Kurulu ile görevi devralacak Yönetim Kurulu aralarında bir “Devir ve Teslim Tutanağı” düzenlerler. Bu tutanağın her iki Yönetim Kurulunun Başkanının, Sekreterinin ve Saymanının imzalaması zorunludur.
Tutanakta devir ve teslim edilen defterler, kullanılmış ve kullanılmamış “Alındı Belge”leri, dosyalar ve evrak ile demirbaş malzeme ayrı ayrı ve ayrıntılı olarak yazılır.


MADDE 87. Defter ve Kayıtları ile Dosyaların Denetlenmesi

Kanun ve Yönetmelikler gereği Derneklerin her yıl yetkili makamlarca denetlenmesi gereklidir. Bu sebeple Sekreter ve Sayman sorumluluklarındaki defter, kayıt ve dosyaları günlük olarak düzenlemek ve her zaman denetlemeye hazır bulundurmak zorundadırlar.


BÖLÜM VII DİĞER HÜKÜMLER

MADDE 88. Uluslararası Rotary’nin Kuruluş Günü

Uluslararası Rotary’nin kuruluş günü olan 23 Şubat haftası “Dünya Anlayış ve Barış Haftası” olarak kabul edilmiştir. Kulüp bu hafta boyunca, geçmişte ulaşılan hedeflerin hatırlanmasının yanı sıra, toplum içinde ve dünyada barış, anlayış ve iyi niyet için hazırlanan programlara da ağırlık verir.


MADDE 89. Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Adayının önerilmesi

Kulüp, Bölge Gelecek Dönem Guvernörü Adayı olarak kendi üyelerinden birisini önermek isterse Bölge tarafından yayınlanan “Guvernör Adayı Saptama Komitesi Yönetmeliği” kurallarına göre hareket edilir.


MADDE 90. UR 2420. Bölge Federasyonu Genel Kurulu için Delege Seçimi

UR 2420.Bölge Federasyonu’nun her yıl yapılması gereken olağan ve gereğinde olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, Federasyon üyesi Kulüpleri delegeler temsil edilir. Kulüplerin delegeleri, Kulüplerin Aralık ayında yaptıkları Olağan Genel Kurul Toplantılarında üç asıl ve üç yedek üye tespiti ile gerçekleştirilir. Seçilen asıl ve yedek üyeler UR 2420.Bölge Federasyonuna Kulüp tarafından yazı ile ve ekinde genel kurul karar örneği ile beraber bildirilir. Federasyon Genel Kurul üyesi delegeler, Federasyonun gelecek dönem Yönetim Kurulunun ve Denetim Kurulunun üyelerinin seçimi, Bütçesinin görüşülmesi, Geçen Dönem Bütçesinin aklanması, Genel Kurula sunulan Bölge etkinliklerinin görüşülmesi ve kabulü gibi konularda Kulübü temsil ederek oy kullanacak “Federasyon Delegesi” olarak görev yaparlar.


MADDE 91. Bölge Konferansı için Delege Seçimi

Uluslararası Rotary kuralları gereğince Bölge Konferansında görüşülerek oylanması gereken Uluslararası Rotary Yasama Konseyi delegelerinin seçimi ve önerilecek karar suretlerinin oylanması, Geçen Dönem Bütçesinin aklanması, Bölge Yönetmeliklerinin görüşülmesi ve kabulü gibi konularda Kulübü temsil ederek oy kullanacak her 25 üye için bir “Konferans Delegesi” Haftalık Olağan Toplantılardan birisinde seçilir ve adı/adları Bölgeye bildirilir.


MADDE 92. Uluslararası Rotary Konvansiyonu için Delege Seçimi

Uluslararası Rotary kuralları gereğince, Uluslararası Rotary Konvansiyonunda görüşülerek oylanması gereken konularda Kulübü temsil etmek üzere, Uluslararası Rotary’nin talebi üzerine, Haftalık Olağan Toplantılardan birisinde “Uluslararası Rotary Konvansiyonu Delegesi” olarak bir üye seçilir. Bu üyenin Konvansiyona kendisinin katılması gereklidir. Üyelerden hiç biri Konvansiyon katılmıyor ise, diğer Rotary Kulüpleri üyelerinden birisine “delege” olarak yetki verilir. Bu işlemler Uluslararası Rotary’nin Kulübe göndereceği evrak üzerinde belirtilir.


MADDE 93. Rotary Dergileri

Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu kararı gereğince kulüp üyeliği kesinleşen her üye Uluslararası Rotary’nin “The Rotarian” dergisine ücreti karşılığında abone yapılır.


MADDE 94. Kulüp Bülteni

Kulüp Bülteni her Haftalık Olağan Toplantı sonrası Bülten Komitesi tarafından hazırlanarak yayınlanır. Kulüp Bülteninin hazırlanışı ve yayınlanması esasları “Kulüp Bülteni Kılavuzu”nda belirlenmiştir.


MADDE 95. Olağan Toplantılarda Konferans ve KonuşmalarToplum, ülke ve dünya ile ilgili yararlı toplumsal konular kulübün tüm üyelerini ilgilendirdiğinden dolayı, üyelerin aydınlatılması ve kişisel fikirlerini oluşturmalarını sağlamak amacıyla, Olağan Toplantılara konusunda uzman konuşmacılar davet edilir ve konular tarafsız ve bilimsel biçimde görüşülebilir ve tartışılabilir. Ancak, toplumda farklı görüşlere sahip ve açıklık kazanmamış konularda, kulüp olarak hiçbir fikir beyan edilemez.


MADDE 96. Tarafsızlık ilkesi
Kulüp, kamu görevine aday olan kimselerle ilgili olarak bir tutum sergileyemez ve kulüp
toplantılarında bu kimselerin aday oldukları göreve uygun olup olmadıklarıyla ilgili tartışma yapamaz.
Kulüp, siyasi nitelikte uluslararası veya dünya politikaları ile ilgili herhangi bir konuda karar alamaz, teklifte bulunamaz ve bu yönde desteklemelerde ve faaliyetlerde bulunamaz.
Kulüp, siyasi nitelikte uluslararası sorunlar ile ilgili olarak başka kulüplere, toplumlara ve hükümetlere çağrıda, görüş ve tekliflerde bulunamaz, yazı ve bildiri gönderemez.

MADDE 97. Tahkim

Kulübün Yönetim Kurulu kararları dışındaki durumlarda, mevcut bir üye veya üyeler ile bir veya daha fazla sayıdaki üyeler, kulübün herhangi bir görevlisi ile Yönetim Kurulu arasında, herhangi bir şekilde bir uyuşmazlık olduğu takdirde ve bu uyuşmazlık mevcut veya bilinen yöntemlerle çözülemediği takdirde, taraflardan herhangi birisinin Başkandan talebi halinde, sorun tahkim yolu ile çözülür.
Talebin Başkana bildirilmesini takip eden 21 gün içinde, uyuşmazlığı olanlarla görüşerek ve hakemlerini tespit etmelerini isteyerek, tahkim tarihini Yönetim Kurulu belirler.
Taraflar birer hakem ve bu iki hakem de üçüncü bir hakem seçer. Hakemler Kulüp üyeleri arasından seçilirler.
Tarafların seçtiği iki hakemin kararı, anlaşamadıkları takdirde üçüncü hakemin kararı taraflar için kesin ve bağlayıcı olup, karara itiraz edilmez.
Bu İç Tüzüğün 19. Maddesindeki üyeliğin son bulması ile ilgili tahkim hükümleri ayrıdır.

 

MADDE 98. Posta ile oylama


Giderleri azaltmak ve katılımı artırmak amacı ile “Posta”, “Postalama” veya “Mektup ile oylama” yöntemi, elektronik posta ve Internet teknolojisi kullanılarak gerçekleştirilebilir. Bunun için Uluslararası Rotary’nin Tüzük ve İç Tüzük hükümlerine göre hareket edilir.


MADDE 99. İç Tüzüğün yürürlüğe girmesi, değiştirilmesi


Bu İç Tüzük Kulübün bir Olağan Toplantısında görüşülerek oya sunulur ve kabul edilir.
Gerek Yönetim Kurulundan ve gerekse üyelerden gelen İç Tüzükle ilgili değişiklik önerileri Dönem Başkanı tarafından herhangi bir Olağan Toplantı gündemine alınır. Öneriler görüşüldükten sonra oya sunularak kabul veya reddedilir.


MADDE 100. Yönetmelikler, Yönergeler, Kılavuzlar

a. Kulüp Danışma Kurulu Yönetmeliği
b. Kulüp Stratejik Planlama Kurulu Yönetmeliği
c. Kulüp Asamblesi (Guvernör Ziyareti) Yönetmeliği
d. Üye Adayı İşlemleri ve Üye Kabul Töreni Yönetmeliği e. Üye Hareketleri Yönetmeliği
f. Charter Töreni Yönetmeliği
g. Meslek Ödülü töreni Yönetmeliği
h. Paul Harris Dostu ve Benefaktör Töreni Yönetmeliği
i. Kulüp Bülteni Kılavuzu
j. Yasal Sorumluluk Uygulama Kılavuzu
bu İç Tüzükle birlikte kullanılır.

 

 


MADDE 101. İç Tüzükte hüküm bulunmayan haller

Bu İç Tüzükte hüküm bulunmayan hallerde
a. Türk Medeni Kanunu

b. Dernekler Kanunu

c. Dernekler Yönetmeliği

d. Kulüp Tüzüğü

e. Bölge Federasyon Tüzüğü

f. Bölge Federasyon İç Tüzüğü

g. Uluslararası Rotary Tüzüğü

h. Uluslararası Rotary İç Tüzüğü

i. Uluslararası Rotary Yönetim Kurulu Kararları

j. Uluslararası Rotary Yasama Konseyi Kararları

k. Uluslararası Rotary Yöntem El Kitabı

l. Uluslararası Rotary Başkanın El Kitabı

m. Uluslararası Rotary Sekreterin El Kitabı

n. Uluslararası Rotary Saymanın El Kitabı

o. Uluslararası Rotary Kulüp Komiteleri El Kitabı

p. Uluslararası Rotary Yayınlarında belirtilen kurallar

yararlanılacak ve uygulamaya esas olacak kaynaklardır.

BÖLÜM I BÖLÜM II BÖLÜM III
BÖLÜM IV BÖLÜM V
BÖLÜM VI.
*****
İÇİNDEKİLER
KULÜBÜN KİMLİĞİ, KAPSAM, TARİFLER, SINIR ÜYELİK
KULÜP ORGANLARI
A. Genel Kurul
B. Danışma Kurulu
C. Stratejik Planlama Kurulu D. Başkan
E. Kulüp Yönetim Kurulu
F. Kulüp Denetim Kurulu
G. Görevliler Kurulu (Ana Komiteler) ve Alt Komiteler
KULÜP LİDERLİK PLAN
TOPLANTILAR
A. Haftalık Olağan Toplantılar
B. Olağan ve Olağanüstü Genel Kurul Toplantıları

C. Komite Toplantıları
D. Ocakbaşı Toplantıları
E. Kulüp Asambleleri
F. Bölge Toplantıları
G. Uluslararası Rotary Toplantıları
GELİRLER VE GİDERLER, DEFTERLER VE KAYITLAR

A. Gelirler
B. Giderler
C. Defterler
1 - 3
4 - 19 20 - 45
46 - 48 49 - 68
69 - 87
BÖLÜM VII
DİĞER HÜKÜMLER
88 - 101

 

 

 

 

 

 

 

Yorum ekle


Güvenlik kodu
Yenile

MAYIS 2020'DE RAKAMLARLA SARIYER ROTARY KULÜBÜ

• TRF’ ye bağış yapan 26 kulüpten birisiyiz. • APF’ ye bağış yapan 17 kulüpten birisiyiz. • POLIO’ ya bağış yapan 14 kulüpten birisiyiz. • TRF’ ye en çok bağış yapan kulüpler arasında 8’inciyiz. • APF’ye en çok bağış yapan kulüpler arasında 3’üncüyüz. • EREY 100 $(+) bağış yapan 3 kulüpten birisiyiz. • EREY 100 $(+) bağış yapan kulüpler arasında 3’üncüyüz. • Son 4 yılda APF’ de bölge ortalamasının üzerindeyiz. • Son 4 yılda APF bağışlarında aralıksız olarak 100$ ve üzerinde bağış yapmış ve EREY 100$ banneri almaya hak kazanmışız. • 2007-2008 döneminden beri 100 % PHD Kulüp statüsündeyiz.
MicroCredit
MİKROKREDİ PROJELERİMİZ DEVAM EDİYOR HASALMUN DEVAM EDİYOR

30 Ağustos 2019 Ayvalıkta, Özcan ve Nur Ocakbaşı

30 Ağustos 2019 Ayvalıkta, Özcan ve Nur Albak Ocakbaşı, Kahvaltı ve Yemek.

Room 711 de Sarıyer Rotary izi..

Paul Harris'in Şikago'da kuzey Dearborn Cad. No:127, Unity Handaki 711 nolu ofisi orijinal haliyle Evanston Rotary Int'l merkezinde

2019-2020 Devir Teslim Fotoları